Een uitgestorven tak Braber op Schouwen-Duiveland, 1610-1800

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste wijziging: 14 mei 2004

 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl

 


I : Marinus Janss Braber, herbergier, geboren rond 1610 (geschat)

Hij was gehuwd met Clara Willems.

Notitie van Hans van Felius (nov.2000): Van zijn tweede kind werd een huwelijk gevonden, van zijn beide andere kinderen niet. Nog na te zoeken of zij mogelijk jong zijn overleden. Was de Veverijntje of Beverijntje Marinusse die getuigde bij de doop van kinderen van Marinus Willemse Braber ook een kind van hem? Het verloren gaan van het oudste doopboek van Haamstede levert daarbij een probleem. Dat hij herbergier was te Haamstede ontleen ik aan het feit dat verschillende notariële akten verleden werden ten huize van Marinus Janss Braber, alsmede het feit dat op 4 maart 1638 een getuigenverklaring werd afgelegd omtrent een scheldpartij door Jan Dircxss Hollander, die bezig was te drinken ten huize van Marinus Braber. In de 17e en 18e eeuw ontbrak in de meeste plaatsen wat we tegenwoordig een "gemeentehuis" noemen. Veel officiële bijeenkomsten, onder meer de zittingen van de schepenbank, werden dan ook belegd in een van de plaatstelijke herbergen. Tot aan de invoering van de Drankwet in de 19e eeuw was dit zelfs in die tijd niet ongewoon. De akten verleden ten huize van Marinus Janse Braber, en de eventueel door hem als getuige mee-ondertekende akten,dateren van 19 jan. 1640, 24 jan. 1641, 11 en 18 febr. 1641 en 18 mei 1641 (bron: RAZE, inv.nr. 4985, akten 60, 106, 147, 149, 151 en 169).
Op de een of andere manier moet hij verwant zijn aan ene Catharina Stoffels, aangezien hij genoemd wordt als een van haar erfgenamen. Met enkele andere erfgenamen is een conflict, waarover enkele akten. Op 26 juni 1641 verklaarde notaris Waeys zich ten verzoeke van Marinus Andriess en Marinus Braber c.s., erfgenamen van Catharina Stoffels, huisvrouw van Lowys Janss Wadde, naar laatstgenoemde te hebben begeven en deze te hebben verboden aan iemand staat en inventaris van de nalatenschap te leveren en nog minder tot scheiding en deling daarvan over te gaan voor en aleer zijn verzoekers hun gerechtigheid zullen hebben. Wadde en Maeiken Stoffels hadden zich hiervan niets aangetrokken, blijkens een akte van 7 juli. Jan Lenaerts Smeur (tekent als Johan Smeur), als vader en voogd van zijn kind, Marinus Andriess Beelissen en Marinus Brabers, erfgenamen zo zij sustineren in de nalatenschap van Catharina Stoffels, verklaren te hebben verstaan dat Lowys Janss Wadde staat en inventaris had geleverd en had gedeeld met Maeiken Stoffels, reden waarom zij hadden besloten hem voor het gerecht van Noordwelle te roepen en de schout Lenaert Marinus Heuyter hadden verzocht ban te heffen. Deze had dit ook gedaan maar schepenen waren in gebreke gebleven te verschijnen. Comparanten verzochten de notaris bij gemelde schout te protesteren van kosten, schaden en interessen.
Er zijn toch nog verdere acties ondernomen, want op 16 juli van dat jaar werd een nieuwe akte verleden. Marinus Janss Braber en Marinus Andriess Beelissen c.s., erfgenamen van Catharina Stoffelsdr verklaren te hebben verstaan dat Lowys Janss Wadde of Maeiken Stoffels hadden voorgenomen vruchten te velde of andere door Catharina Stoffels nagelaten goederen ten overstaan van het gerecht van Welland te verkopen. Zij verzoeken de notaris zich naar schout en schepenen van Welland te begeven en deze te insinueren dat zij niet over de verkoping zullen staan. De akte is verleden ten huize van Marinus Braber. Op 18 juli werd verleden een verklaring van de notaris dat hij ten verzoeke van Marinus Braber aan Lieven Crijnss interdictie heeft gedaan aan Lowys Janss Wadde of iemand anders betaling te doen van hetgeen ten achter mocht zijn wegens de koop van mee (bron: RAZE, inv.nr. 4985, akten 172a, 174, 175 en 175a). Deze zaak verder nog na te zoeken in het archief van Welland.

Uit dit huwelijk:

II : Willem Marinusse Braber, gedoopt te Haamstede (Ze) op 4 november 1640 (zie lidmatenregister Haamstede), overleden aldaar op 21 november 1723, zoon van Marinus Janss Braber (I) en Clara Willems.

hij deed te Haamstede belijdenis op 25 maart 1668. Hij was in 1683 getuige bij het huwelijk van zijn stiefzoon Marten Janse Dartig.

Hij is in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 28 september 1662 en getrouwd aldaar op 24 oktober 1662 (hij was van Haamstede, zij was weduwe van Cornelis Vleem) met Lena Maertens "Leentje" Boeff ook genaamd Helena Maertens Boeff en Leentje Maertsens, gedoopt te Haamstede (Ze) op 26 januari 1631 (doopgetuigen waren Job Floriss en Mayken Adriaense), overleden na 6 maart 1701 (was toen doopgetuige te Haamstede bij een kleinkind), dochter van Maerten Cornelisse Bouff en Leentje Leenders.

Leentje Maertens deed belijdenis te Haamstede op 31 maart 1662.
(Zij was weduwe van Jan Adriaanse Dartig, overleden tussen november 1658 en december 1659. Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 28 december 1659 en getrouwd aldaar op 6 januari 1660 (hij was j.m. van Haamstede, zij was weduwe van Jan Adriaense Dertig) met Cornelis Vlaem, overleden tussen oktober 1660 en maart 1662.)
Hij werd met zijn echtgenote vermeld in de lidmatenlijsten van 28-3-1687 en 30-9-1696.

Uit dit huwelijk:

III-a : Marinis Willemse Braber, gedoopt te Haamstede (Ze) op 11 maart 1663 (familienaam niet bij doop vermeld), overleden aldaar op 29 maart 1729 (zie lidmatenregister Haamstede), zoon van Willem Marinusse Braber (II) en Lena Maertens "Leentje" Boeff.

Marinus Willems Braber moet belijdenis hebben gedaan, vermoedelijk te Haamstede, aangezien hij met zijn tweede echtgenote in de lidmatenlijst van 30-9-1696 werd vermeld.

Hij is in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 7 mei 1689 en getrouwd aldaar op 30 mei 1689 (hij was j.m. van Haamstede, zij was j.d. van Haamstede; zijn vader constenteerde in het huwelijk) (NG) (1) met Adriaentie Machiels, afkomstig uit Haamstede (Ze), overleden voor april 1695.

Hij is in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 3 april 1695 en getrouwd aldaar (hij was weduwnaar van Adriaantje Machielse, wonende te Haamstede; zij was j.d. van en wonende te Haamstede) (NG) (2) met Stoffelijntie Cornelisse Kille ook genaamd Stoffelijntje Hulle, afkomstig uit Haamstede (Ze), overleden op 31 juli 1725 (zie lidmatenregister Haamstede).

Uit dit huwelijk:

III-b : Clara Willems "Claartje" Braber, gedoopt op 24 mei 1665 (familienaam niet vermeld bij doop), overleden te Burgh (Ze) (?) tussen december 1726 en 24 mei 1739, dochter van Willem Marinusse Braber (II) en Lena Maertens "Leentje" Boeff.

Zij is in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) in mei 1683, (hij was j.m. van Haamstede, zij was j.d. van Haamstede) met Cornelis Jobse de Glopper (Klopper), gedoopt te Haamstede (Ze) op 5 februari 1662 (doopgetuige was Jannetje Cornelisse), overleden tussen maart 1719 en 12 november 1721, zoon van Job Adriaen Jobse de Glopper en Aeghje Cornelis.

hij was landbouwer te Burgh.

Uit dit huwelijk:

III-c : Jannetie Willems Braber, gedoopt te Haamstede (Ze) op 7 april 1669, overleden voor 1699, dochter van Willem Marinusse Braber (II) en Lena Maertens "Leentje" Boeff.

Jaanetje deed vermoedelijk belijdenis te Haamstede, aangezien zij in de lidmatenlijst werd genoemd, vertrokken met attestatie naar Renesse.

Zij is in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 2 februari 1692 en getrouwd te Renesse (Ze) (hij was weduwnaar van Jannetje Jans, zij was j.d. van Haamstede) (NG) met Lieven Franse (van Dijke), geboren te Renesse (Ze) rond 1664, zoon van Frans Lievense.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 6 mei 1690 en getrouwd aldaar op 1 juni 1690 (hij was j.m. van Renesse, zij was j.d. van Haamstede) met Jannetie Jans, gedoopt te Haamstede (Ze) op 26 april 1666 (doopgetuigen waren Cornelis Laurentse, Marinus Leijerse (?) en Lena Abrahams), overleden voor februari 1692. Hij is later in ondertrouw gegaan te Burgh (Ze) op 15 april 1699 met Dina Lodewijks, geboren te Bommenede (Ze).)

Uit dit huwelijk:

III-d : Cornelis Willemssen Braber, geboren te Haamstede (Ze), gedoopt aldaar op 19 juni 1672, zoon van Willem Marinusse Braber (II) en Lena Maertens "Leentje" Boeff.

Hij is in ondertrouw gegaan te Burgh (Ze) op 20 april 1693 en getrouwd aldaar op 11 mei 1693 (hij was j.m. geb. te Haamstede, zij was j.d. geb. te Burgh) (NG) met Crijna Schijmers, geboren te Burgh (Ze), dochter van Daniel Schrijmers en Leuntie Lievens Coomans.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Leuntje Cornelisse Braber, geboren rond 1696 (veronderstelling), gedoopt te Haamstede (Ze), overleden na 1743, dochter van Cornelis Willemssen Braber (III-d) en Crijna Schijmers.

Zij is in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 9 april 1718, (hij was j.m. geb. te Haamstede, zij was j.d. geb. te Burgh) (1) met Cornelis Pieterse Rentier, gedoopt te Nieuwerkerk (Duiveland) op 18 oktober 1696 (doopgetuigen waren Stoffel Verboom en Maatje Verboom), overleden voor 1734, zoon van Pieter Cornelisse Rentier en Jannetje Pieters Braber.

hij deed belijdenis op 4 april 1719.

Uit dit huwelijk:

Zij is in ondertrouw gegaan te Renesse (Ze) op 8 oktober 1734, (hij was j.m. van Renesse, zij was j.d. van Haamstede; bij het huwelijk werd haar familienaam niet vermeld.) (2) met Leendert Cornelisz Blom.

Zij is in ondertrouw gegaan te Renesse (Ze) op 18 januari 1743 en getrouwd aldaar op 5 maart 1743 (hij was j.m. van Renesse, won. Noordwelle, zij was laatst weduwe van Leendert Cornelisse Blom.) (3) met Isaac Bastiaansz de Witte, afkomstig uit Renesse (Ze).


IV-b : Lena Cornelisse Braber, afkomstig uit Burgh (Ze), geboren rond 1700 (veronderstelling), dochter van Cornelis Willemssen Braber (III-d) en Crijna Schijmers.

Zij is in ondertrouw gegaan te Haamstede (Ze) op 2 februari 1725 en getrouwd aldaar op 21 februari 1725 (hij was j.m. won. Renesse, zij was j.d. van Burgh, won. Haamstede) (NG) met Cent Janse Kromboom, afkomstig uit Renesse (Ze), overleden in het jaar 1735, zoon van Jan Sents Kromboom en Leentje Marinusse Kleiland.

Hij werd met zijn moeder vermeld in de lidmatenlijst van Haamstede als wonende buiten ht dorp. In 1735 werd zijn overlijden te Haamstede gemld in het lidmatenregister.

Uit dit huwelijk:

 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl