Het geslacht Brabers

uit Loon op Zand, tak 2

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum laatste volledige update: 23 mei 2017

laatste handmatige wijziging: -

 

 

Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl


Volledige updates van de stamboom op Internet zijn uitgevoerd op 24 december 2002 en 23 mei 2017.

Ik dank de onderstaande personen voor hun reactie en aanvullende gegevens:
2004: prof.dr.ir. M.J. (Martin) Brabers uit Mol (B)


Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.

 

In de 16e en 17e eeuw woonden er in en rondom Loon op Zand en Tilburg meer personen met de familienaam "Brabers" die nog niet aansluitbaar zijn op deze genealogie. In de loop van de 18e eeuw lopen deze genealogie dood. Een aansluiting op de andere genealogie Brabers uit Diessen, Loon op Zand en Tilburg [Loz1] is nog niet bewezen.
Onderstaande genealogie is dus nog lang niet compleet en bevat ook nog diverse onvolkomendheden en fouten. Mijn verzoek is dan ook hier rekening mee te houden en de gegevens niet zondermeer voor de waarheid aan te nemen. Tevens nodig ik u uit om mij correcties en aanvullingen toe te zenden, ten einde deze genealogie verder te completeren.


I : Hendrick Aertsen de Brabere (RK), overleden te Loon op Zand op 3 april 1647.

Henricus was rond 1634-1635 schepen (van Loon op Zand). Hij is de "voorlopige" stamvader van dit geslacht Brabers te Loon op Zand.
In de 16e en 17e eeuw woonden er meer personen met de familienaam Brabants en Brabers die nog niet aansluitbaar zijn op deze genealogie. In de loop van de 18e eeuw loopt die genealogie dood.

RA Loon op Zand 71 fol. 108v, dd. 4-5-1646:
Henrick Aertssen de Brabere legt onder ede een verklaring af op verzoek van Willem Adriaenssen Cuijlman dat hij ca. 11 of 12 jaar geleden als toenmalig schepen met Peeter Peeterssen Swart nar Peeter Peeter Jacopssen is geweest om hem te dagvaarden voor het leveren van een moerbodem aan genoemde Willem Adriaenssen Cuijlman.

Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over huizen, grond en tienden. (1650) Loon op Zand, inv.nr. 1889.
de erfgenamen van Henrick Aertssen Braber hun stede met land, groot 8 lps. 18 rdn. 10 gld. 7,5 st. (hierin berekend zijn het huis en de schuur waarin Cornelis Cornelis Oirlemans [is zijn schoonzoon] woont)

Hendrick was gehuwd met Maijken Willemsen de Weerdt (RK), overleden te Loon op Zand op 29 december 1646.

Uit dit huwelijk:

II-a : Maria Henrick Aerts Braber (de Jonge), geboren rond 1606 (geschat), dochter van Hendrick Aertsen de Brabere (I) en Maijken Willemsen de Weerdt.

De weduwe van Cornelis Cornelis Oirlemans aangeslagen voor:
een stede met hof en huisakker, groot 5 lps. 12,5 rdn., aanslag: 2 gld. 15 st.
een akkertje, gelegen zuidwaarts ten einde het land van Peeterken, weduwe van Bertron Cornelis, groot 1 lps., aanslag: 10 st.
Maijken Hendrick Aertssen de Braber, weduwe van Cornelis Cornelissen Oirlemans, in leven borgemeester voor het jaar 1663, en Jan Cornelis Oirlemans als haar borg, bekennen schuldig te zijn aan Thomas de Leeuwe een bedrag van 100 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 15-6-1664 ingelost is.
29-7-1663.

Maria is ondertrouwd te Loon op Zand op 16 februari 1631 en getrouwd aldaar op 2 maart 1631 voor de kerk (RK) met Cornelius Cornely Peter Oirlemans, overleden tussen 1650 en 1663.

Maijken huijsvrouwe Cornelis Cornelissen Oirlemans, soe voer haer selven, als voer Cathelijn Cornelis Oirlemans dochtere, weduwe wijlen Geeridt Jan Dominicus, absent zijnde, verclaert als dat zij uuijt uuijt haere goeden op het Craenven gelegen aende selven aultaere tsaemen zijn geldende sess vaten roggen tsiaers, te weten de voors. Cornelis Cornelissen vier vaeten ende de voors. Cathelijn twee vaeten roggen, elck vat te betaelen met vijff st. Testes et actum ut supra.

Uit dit huwelijk:

II-b : Petrus Henricusz Braber(s), geboren rond 1609 (geschat) (RK), overleden te Loon op Zand op 17 juli 1643, zoon van Hendrick Aertsen de Brabere (I) en Maijken Willemsen de Weerdt.

Petrus is ondertrouwd te Loon op Zand op 28 januari 1634 en getrouwd aldaar op 7 februari 1634 voor de kerk (RK) met Maria Adriaen Jans de Loos, overleden na 9 februari 1672, dochter van Adrianus Johanneszn Loose.

Archief Dorpsbestuur Loon op Zand: Lijst van personen met bezittingen die minder waard zijn dan 2000 gulden: Aan de VAERTE (De huidige Vaartstraat te Kaatsheuvel)

fol.109:
Maria Adriaen Jans de Loos, weduwe van Peter Henricxs Braber en geassisteerd met Thomas de Leeuw, naast de goederen die Aerdt Peters Brabants op 10-1-1672 verkocht heeft aan heer Martinus van Rossum. 9-2-1672

fol.109:
Maria Adriaens de Loos transporteert goederen aan heer Thomas Ignatius van Immersele, graaf van Broekhoven. 9-2-1672
RA Loon op Zand fol. 15v dd. 20-3-1670:
Peeter, zoon van Cornelis Cornelis Oirlemans en Maria Hendrick Aerts Braber, tevens voor zijn broers en zuster Adriaen, Hendrick en Maria en voor Gerrit Jans gehuwd met zijn zuster Cornelia en voor Jan Hendrick Verheijden gehuwd met zijn zuster Jacomijna, maakt een boedelscheiding met Aerdt, Adriaen en Digna, kinderen van Peeter Hendrick Braber en Maria Adriaen Jans de Loos, tevens voor hun broer Hendrick.

Archief Dorpsbestuur Loon op Zand inv.nr.603:
fol.109: Maria Adriaen Jans de Loos, weduwe van Peter Henricxs Braber en geassisteerd met Thomas de Leeuw, naast de goederen die Aerdt Peters Brabants op 10-1-1672 verkocht heeft aan heer Martinus van Rossum. 9-2-1672
fol.109: Maria Adriaens de Loos transporteert goederen aan heer Thomas Ignatius van Immersele, graaf van Broekhoven. 9-2-1672

Uit dit huwelijk:

III-a : Arnoldus Petrusz "Aert" Brabers, gedoopt te Loon op Zand op 13 april 1638 (RK), overleden voor maart 1714, zoon van Petrus Henricusz Braber(s) (II-b) en Maria Adriaen Jans de Loos.

Loon op Zand inv.nr.603 fol.2: Jan Adriaen Hamers de jonge transporteert goederen aan Aerdt Peter Braber. Aen de Rechte Kerckstraet. 23-1-1670

Arnoldus was gehuwd met Margareta "Grietie" Joannesdr, overleden na maart 1714.

Uit dit huwelijk:

III-b : Adrianus Petri Brabers, gedoopt te Loon op Zand op 27 augustus 1640 (RK), overleden voor 1 november 1677, zoon van Petrus Henricusz Braber(s) (II-b) en Maria Adriaen Jans de Loos.

Adrianus is getrouwd te Loon op Zand in oktober 1668 voor de kerk (RK) met Johanna Guilielmi Adriani.

Uit dit huwelijk:

III-c : Henricus Petri Braberts, gedoopt te Loon op Zand op 20 augustus 1642 (RK), overleden na 1670, zoon van Petrus Henricusz Braber(s) (II-b) en Maria Adriaen Jans de Loos.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

IV-a : Joannes Aertse "Jan" Brabers (Brabants), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 12 januari 1680 (RK), zoon van Arnoldus Petrusz "Aert" Brabers (III-a) en Margareta "Grietie" Joannesdr.

Joannes is getrouwd te Loon op Zand op 19 februari 1702 (NG), getrouwd aldaar op 19 februari 1702 voor de kerk (RK) (1) met Maria Janse Weitmans (Wijk), geboren te Loon op Zand rond 1660, overleden aldaar op 20 mei 1723.
Maria is eerder in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 16 februari 1685 en getrouwd aldaar op 9 maart 1685 (NG), getrouwd aldaar op 5 maart 1685 voor de kerk (RK) met Geisbert Geertse, geboren te Loon op Zand rond 1657, overleden voor 1702.

Uit dit huwelijk:

Joannes is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 22 januari 1724 en getrouwd aldaar op 6 februari 1724 (ned.herv.), getrouwd aldaar op 6 februari 1724 voor de kerk (RK) (2) met Lamberta Petrus Swaens, afkomstig uit Loon (op Zand), gedoopt te Loon op Zand in oktober 1697 (RK) (doopgetuige was Joanna Cornelisse), dochter van Petrus Corneliusz Adrianus en Maria Joannes Gerardusdr van Laerhove.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Adriaen Aert Brabers, geboren te Loon op Zand rond 1684 (geschat), overleden na juni 1745, zoon van Arnoldus Petrusz "Aert" Brabers (III-a) en Margareta "Grietie" Joannesdr.

Adriaen is in ondertrouw gegaan te Hilvarenbeek (NB) op 2 maart 1709 en getrouwd aldaar op 19 maart 1709 (SB) met Marie Willems van Heukelum, geboren te Diessen (NB).

Uit dit huwelijk:

IV-c : Adriana Adriani Brabers, gedoopt te Loon op Zand op 24 augustus 1672 (RK), overleden voor 27 januari 1704, dochter van Adrianus Petri Brabers (III-b) en Johanna Guilielmi Adriani.

Adriana is getrouwd te Loon op Zand op 12 januari 1698 (NG), getrouwd aldaar op 12 januari 1698 voor de kerk (RK) met Lambertus Janse Nouwe, afkomstig uit Loon op Zand, geboren rond 1674.

Mogelijk zijn zijn ouders Johannes Peters Nauwen en Cornelia Huberts Borsten, getrouwd Loon op zand 28 jan. 1670.

Uit dit huwelijk:

V-a : Maria Adriaens "Marij" Brabers (Brabants) ook genaamd Maria Adriani Brabants (Berrens), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 22 oktober 1710 (RK), overleden aldaar op 6 april 1771, dochter van Adriaen Aert Brabers (IV-b) en Marie Willems van Heukelum.

Maria is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 12 oktober 1737 en getrouwd aldaar op 27 oktober 1737 (NG), getrouwd aldaar op 28 september 1737 voor de kerk (RK) met Joannes Goijerts "Jan" Stockermans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 16 augustus 1713 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Arie Elisse en Joanna Janse Stockelmans), overleden voor 1771, zoon van Godefridus Joannis Stockermans en Petronilla Waltheri Breckelmans.

Uit dit huwelijk:

V-b : Arnoldus Adrianus "Aert" Brabers, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 30 mei 1714 (RK), overleden aldaar op 24 januari 1746, zoon van Adriaen Aert Brabers (IV-b) en Marie Willems van Heukelum.

Er is op 24 juni 1747 een Arnoldus van Brabant doopgetuige bij Lucia Stockermans (dochter van zijn zus Maria). Het lijkt er dus op dat de Aart van Brabant overleden in 1746 een ander betreft.

Arnoldus is ondertrouwd te Loon op Zand op 17 januari 1739 en getrouwd aldaar op 1 februari 1739 voor de kerk (RK) (1) met Adriana Peterse van de Pas ook genaamd Adriana Willemse van de Pas.
Adriana was weduwe van Joost Croot, overleden voor 1737. Adriana is eerder in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 11 september 1737 en getrouwd aldaar op 29 september 1737 (SB), getrouwd aldaar op 30 september 1737 voor de kerk (RK) met Jacobus Stevense Weyte, geboren te Tilburg, overleden voor 1739. Jacobus is eerder in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 19 april 1721 en getrouwd aldaar op 4 mei 1721 (NG), getrouwd aldaar op 4 mei 1721 voor de kerk (RK) met Maria Jacobs van de Plas, afkomstig uit Loon op Zand, overleden voor 1737. Adriana is daarnaast in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 19 september 1744 en getrouwd aldaar op 4 oktober 1744 (NG), getrouwd aldaar op 4 oktober 1744 voor de kerk (RK) (4) met Joannes Timmers. Joannes was weduwnaar van Johanna Peterse Bastard, overleden voor 1744.

Arnoldus had een buitenechtelijke relatie (2) met Maria van de Pas.

Uit deze relatie:

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
email: hans@den-braber.nl - homepage: www.den-braber.nl