het Ettense geslacht Brabers, tak 1

door: J.J.M. (Hans) den Braber uit Bilthoven

datum volledige update: 25 september 2004
datum laatste wijziging: 13 september 2019

 

Door: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl

Ik dank de onderstaande personen voor hun reactie en aanvullende gegevens en correcties, bidprentjes en foto's:

1997: Han Brabers uit St. Michielsgestel, Bart Sturm uit 's-Hertogenbosch, mevr. J.A.M. van der Linden-Schellekens uit Dongen, Frans Visser
1998: Ton Frijters uit Rijen, Dr.Ir. V.A.M. Brabers uit Eersel
1999: Ed Boeren
2001: Walter van Gastel, Werner Brabers, Lorette van Waesberghe uit België, Paul van Gool
2002: Marcel van der Lans
2003: dhr. Bart Sturm, Antoinette van Woensel, Piet Verdonk, Bernard den Braber uit Oudenbosch, Jan van den Berg, Anne Brabers, Stanley Brabers, Frans Gouverneur, Willem Hermes, Walter van Gastel
2004: Hanita van der Linden-Schellekens, Han Brabers, Hans Brabers uit Budel, Adrienne Wagenaar (gem.archief Roosendaal)
2005: Magda van Beek, Titia van Lemmeren, Tussentijdse handmatige update gegevens Perrick, Francois Prick van Wely, Jos Broos
2008: Guust Sturm, Walter van Gastel
2009: Walter van Gastel, Johan Brabers
2012: Joyce van Rixtel, Tiny Marijnissen
2013: Peters Brabers uit Sittard
2014: Hans Brabers uit Maastricht
2017: Annemiek Brabers

2019: Coen Strijbos


Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.

 In de 15e eeuw worden in Etten de eerste vermelding gevonden van een persoon met de familienaam "van Brabant". Peeter van Brabant, de stamvader van alle Brabers en den Braber in West-Brabant heeft zijn naam hoogstwaarschijnlijk te danken aan het het feit dat hij afkomstig is van Brabant. Het Brabant waar in die tijd sprake van was ligt thans geheel in België. Ons eigen (Noord-)Brabant heette in die tijd nog niet zo; Etten lag in de Baronie van Breda en westelijk daarvan lag het Markiezaat van Bergen op Zoom. Tot in de 16e eeuw wordt afwisselend Brabant en de Brabander gebruikt alsmede de verbasterde naam Brabers. Deze naam Brabers wordt vanaf begin begin 17e eeuw consequent gevoerd, behalve voor de families die in het Markiezaat gingen wonen (Oudenbosch, Hoeven). Daar werden ze dan 'den Braber' genoemd. Dit geslacht mag met recht een Ettens geslacht genoemd worden omdat ze al zes eeuwen in Etten wonen. Uiteraard zijn er gezinnen naar omliggende plaatsen uitgeweken. Zo is er een tak ontstaan naar Zevenbergen en Roosendaal. Hieruit stamt o.a. de beroemde arts A.J. Brabers uit Roosendaal [XI-b].
De verwantschap met het Ettense geslacht Brabers (tak 2) en het Oudenbossche geslacht den Braber is pas na zo'n 25 jaar onderzoek tot stand gekomen. Het "koppelpunt" blijkt Adrianus Petersz Brabers te zijn, die begin 17e eeuw in Etten woonde. De twee zoons uit zijn twee huwelijken zorgen voor respectievelijk het Ettense geslacht Brabers (tak 2) en het Oudenbossche geslacht den Braber. Vanwege de totale omvang van de stamboom is besloten om de driedeling van de stamboom intact te houden.


I : Peeter van Brabant (de Brabander), geboren rond 1490, overleden te Etten voor 1562.

Cijnsboek 1484-1566; Monnickenmoere no.2, 16e kavel:erf. Peter de Brabander erf Anthonis Joosen: 3 gem. land gelegen in de Brantstrate, zuytwaerts Thoen Rombouts en westwaerts Steven Spijckenisse erve, noort haer eigen erf, oostwaert wijlen Peter van den Daesdonck, ca.1540.

RA Etten deel 332, fol.38v: Mattheus Geryt Corneliss ende Digne Rombout Andriessdochter metten voorss. Mattheus haeren man ende voecht heeft verkocht aen Cornelisken Claes Peter Maesdr. weduwe wijlen Peter van Brabants, 't huis gelegen op de Hille, belend oost Willem Cornelis Mouwen (1562).

Hij was gehuwd (1) met dochter van Anthonis Joosen.

Uit dit huwelijk:

Hij was gehuwd (2) met Cornelisken Claes Peter Maesdr, overleden na 1562.


II-a : Adriaen Peters de Brabander, zoon van Peeter van Brabant (de Brabander) (I) en dochter van Anthonis Joosen.

landbouwer in 1567 op de Haenbergh, op voorheen Cornelis Andriess stede, heeft in 1577 land gemeenschappelijk met Steven Geeryt Thonis Joossdr.

Pondboek Etten 1567 't Dorp fol.137v:
1. de stede gelegen opten Haenbergh, groot een bunder - Cornelis Andriess stede was.
2. Noch aldaar een half bunder.
3. twee gemeten weyden op Meusdijck.
4. een ander beempden aen t groot gorss. Van Jan Cornelis Andriess bijgezet 10 marty Anno 1572

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

II-b : Anthonis Peeters de Braber, overleden na 1584, zoon van Peeter van Brabant (de Brabander) (I) en dochter van Anthonis Joosen.

Hij werd vermeld te Etten tussen 1567 en 1584.
Pondboek Etten 1567, 't dorp fol.128v: Anthonis Peters de Brabander:
1. 5 b heide op de Hillekens.
2. noch aldaer 4b.
3. noch in de goubergh in de banckenstraat 4 gem.
4. later: bunder in de oude acker van Jan Corn. Andriess, over 11-3-1573.
5. later: op ten Haenbergh achter Steven Willems stee van een stuck erve groot 4 gem. over van Servaes en Cornelis zijn zweer.
RA Etten 347, jan/feb.1573: Anthony Peters Brabanders ... Jan Cornelis Jacob Meussen contendeert tot de betalinghe van drij...tsjaers verschenen met 1568-69-70-71-72 ter goede rekeninghe.

Hij was gehuwd met ... Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

II-c : Gheerit Peters de Brabander, overleden na 1577, zoon van Peeter van Brabant (de Brabander) (I) en dochter van Anthonis Joosen.


hij werd vermeld tussen 1567 en 1577.

Not. Archief Breda 15-4-154: Gheryt Peter Brabander, fol.19.w=1110

Pondboek 1567, fol.143v: Gheert Peeters Brabanders:
1. 7 roeden beempden int wintgat.
2. anderhalf bunder lants in de Heystraet.

RA Etten 347, 12-2-1573: Peeter Jacob Peeterss contra Gheerit Peeter Brabanders over rente verschenen Lamberti 1570 en 1571.

RA Etten 347, rechtdag 28-3-1573: Gheert Peeter Brabanders bij Laureyse Adriaen Lauwen contendeert tot betalinghe van vier veertelen havere van veltgaende schade in sijn haver gedaen.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

III-a : Peter Adriaen Peters Brabanders, zoon van Adriaen Peters de Brabander (II-a).

RA Etten 357, 15-10-1586: P.A.P. Brabanders.
RA Etten 362, 23-8-1596, fol.29, Peeter Adriaen Peeeter Brabanders als man en momboir van Neeltken Henrick Vrients verkoopt aen Cornelis Henrick Adriaen Vrients 8 roeden beempden oft r.g. in der Oostpolder en comende oost aen Peeters voorss. andere erve- suyd: Laureys Faessen erve- west: Adriaen Leemans en Matthijs Micheils-noord: gelande van Swartenberg.

Hij is getrouwd voor 1596 met Neeltken Henrick Vrients, dochter van Henrick Adriaens Vrient.

Uit dit huwelijk:


III-b : Peter Anthonis Brabander, zoon van Anthonis Peeters de Braber (II-b) en ... Cornelisdr.

RA.Etten 173, 1611: Leste rekeninghe voor Pieter Anthonis Brabanders als voight van de weeskinderen van Pieter Corn Goortssen.

Hij was gehuwd met Maria Jacobsdr Tack, overleden na 1619.

zij is in 1619 doopgetuige van haar kleinzoon Henricus, de oudste zoon van Adrianus.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Adrianus Petersz Brabers, zoon van Peter Adriaen Peters Brabanders (III-a) en Neeltken Henrick Vrients.

RA.Etten 149: Rekening bewijs en reliqua die Adriaen Pieter Adriaen Peer Brabers doende is als wethouderen in de palen van de Hoeven tot Etten van administratie en bewinde bij hem gahdt van sijns vaders sterfhuijs en goederen mitsgaders over zijne broeders en susters van halve bedde daer moeder aff was Lijnthen Corn Vroomen gehadt en gedaen heeft 4 meert 1626.

RA.Etten 185: Rekeninghe van Adriaen Janssen Stoops wagemaecker als voocht en Adriaen Pieter Brabanders als toesiender van kijnderen Jan Corn van Meir daer moeder aff was Margriete Cornelis ? 1633.

RA.Etten 210: Rekeninghe voor Adriaen Peeter Brabers als behouden broeder ende voocht van de onmondige kijnderen wijlen Jan Domus Jan Wouters daer moeder aff is Maijken Snijders tegenwoordighe huijsvrouwe van Wouter Cornelis Adr Gijben 1636.

Hij was gehuwd met Cornelia Joannesdr.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Jacobus Peters Brabers, gedoopt te Etten op 18 april 1599 (RK), overleden tussen 1638 en 1650, zoon van Peter Anthonis Brabander (III-b) en Maria Jacobsdr Tack.

Hij was gehuwd met Tanneken Anthonis Jan Snels, overleden tussen 1638 en 1650.

Vermelding voor Schepenen te Weelde (B): Tanneke Anthonis Jan Snels x Jacop Peeter Anthonissen Brabers (11/5/1638)
R.152 Etten, dd. 19-5-1650: rekeninge van de weeskinderen van Jacob Peeter Brabers ende Tanneken Anthonis Snels.
R.153 Etten, dd. 15-10-1655: idem 2e rekening.

Uit dit huwelijk:

IV-c : Henrixken Peter Anthonis Brabander, gedoopt te Etten op 22 maart 1608 (RK), overleden voor 1666, dochter van Peter Anthonis Brabander (III-b) en Maria Jacobsdr Tack.

Zij was gehuwd met Jan Rombout Anthonis Tack, overleden te Etten-Neereind (NB) op 28 februari 1679.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 21 februari 1666 en getrouwd aldaar op 7 maart 1666 (NH), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Janneke Meertens, overleden na februari 1679.)

Uit dit huwelijk:

V-a : Joannes Adriaansz Brabers, gedoopt te Etten-Baay op 4 juli 1632 (RK), overleden na 1674, zoon van Adrianus Petersz Brabers (IV-a) en Cornelia Joannesdr.

RA.Etten 164: vercoopceel van schaerhout op Johannes Adr Brabers 1676.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 15 september 1668 en getrouwd aldaar op 2 oktober 1668 (SB), getrouwd aldaar op 10 oktober 1668 voor de kerk (RK) met Maryken Claes Bomers, geboren te Etten, begraven te Etten (?) op 25 januari 1697, dochter van Nicolaas Joannes Bomers en Maria Jacobusdr Domus.

Uit dit huwelijk:

V-b : Adriaen Adriaansz Brabers, gedoopt te Etten op 3 juli 1638 (RK), overleden rond 1703, zoon van Adrianus Petersz Brabers (IV-a) en Cornelia Joannesdr.

Hij wordt vermeld als Adriaen Adriaensen den Braber met vrouw in de hoofdgeldlijsten van Oudenbosch (1664-1703), wonende in 't dorp. In de jaren 1680, 1686-1690 en 1692 woont ook zuster in, in 1685 een broer. Tussen 1695 en 1703 wordt ook 1 zoon vermeld (2 zonen in 1700). Vanaf 1704 wordt vermeld "de soon van Adr. den Braber" waaruit opgemaakt kan worden dat Adriaen den Braber dan is overleden.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 28 maart 1664 en getrouwd te Gastel (NB) (NG), getrouwd te Oudenbosch op 19 april 1664 voor de kerk (RK) met Anneken Lauwregssen van Surendonck, gedoopt te Oudenbosch op 17 oktober 1632 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Peeters en Dijmphna Adriaenssen), overleden te Oudenbosch op 18 december 1710 (in de Kerkstraet), dochter van Laurentius Joostensz van Zoerendoncq en Margaretha Cornelissen Heijnen.

Uit dit huwelijk:

V-c : Gerardus Adriaensen Brabers, gedoopt te Etten op 15 mei 1648 (RK), begraven aldaar op 7 januari 1683, zoon van Adrianus Petersz Brabers (IV-a) en Cornelia Joannesdr.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 14 juni 1681 en getrouwd aldaar op 6 juli 1681 (NH), getrouwd aldaar op 19 juni 1681 voor de kerk (RK) met Adriana Hendricks Sips, gedoopt te Etten-Baay op 27 januari 1652 (RK) (doopgetuige was Maria Nicolai), begraven te Etten op 16 september 1721, dochter van Henricus Sips en Maria Joannesdr.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 3 juni 1684 en getrouwd aldaar op 29 juni 1684 (SB), getrouwd aldaar op 18 juni 1684 voor de kerk (RK) met Nicolaas Jasper Bruyninx, geboren te Baarle (NB).)

Uit dit huwelijk:

V-d : Jacobus Adriaensen Brabers, gedoopt te Etten-Neerstraat op 25 juli 1652 (RK), overleden in 1694 of 1695, zoon van Adrianus Petersz Brabers (IV-a) en Cornelia Joannesdr.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 13 juni 1693 en getrouwd aldaar op 28 juni 1693 (SB), getrouwd aldaar op 28 juni 1693 voor de kerk (RK) met Maria Cornelissen Meyer, gedoopt te Etten-Moleneind op 16 juli 1660 (RK), dochter van Cornelius Meyer en Margareta Kerstiaens.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 30 april 1695 en getrouwd aldaar op 23 mei 1695 (sb+) met Petrus Michielsen Alaerts, geboren te Etten in het Dorp.)

Uit dit huwelijk:

V-e : Maria Jacobs Brabers, gedoopt te Etten op 16 juli 1628 (RK), dochter van Jacobus Peters Brabers (IV-b) en Tanneken Anthonis Jan Snels.

Zij is getrouwd te Etten op 25 januari 1650 (SB), getrouwd aldaar op 25 januari 1650 voor de kerk (RK) met Simon Antoniusz van Steen, overleden na 1665, zoon van Anthonis van Steen.

Uit dit huwelijk:

V-f : Anna "Tanneke" Jacobs Brabers, gedoopt te Etten op 20 november 1630 (RK), overleden na 1668, dochter van Jacobus Peters Brabers (IV-b) en Tanneken Anthonis Jan Snels.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 14 oktober 1656 en getrouwd aldaar op 8 november 1656 (SB), getrouwd aldaar op 30 oktober 1656 voor de kerk (RK) met Marselis Jacobs Strijbos, gedoopt te Etten (RK) op 8 april 1629, zoon van Jacobus Theodorus van Strijbos en Elisabeth Marcellus.

Uit dit huwelijk:

1 : Jacobus Marcelis Jacobs, gedoopt te Etten op 22 februari 1657 (RK) (doopgetuige was Thomas Jacobs).

2 : Aeltie Marcelius Jacobs, gedoopt te Etten op 18 juli 1660 (RK).

3 : Elijsabetha Marcelis Jacobs, gedoopt te Etten op 24 februari 1662 (RK), begraven te Etten Leur op 9 februari 1696.

4 : Jacobus Mercellis Jacobs, gedoopt te Etten op 7 april 1664 (RK).

5 : waarschijnlijk Dingena Marcelis Strijbos, geboren voor 1668, begraven te Sprundel op 13 juli 1702.
Zij is getrouwd te Etten op 19 november 1690 voor de kerk (RK) met Michiel Pieter Roovers, geboren te Sprundel.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 14 oktober 1703 en getrouwd te Sprundel op 11 november 1703 (NG) met Margaretha Peeter "Grietie" Jacobsen, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 1 november 1672 (RK), overleden na september 1697, dochter van Peeter Jacobsen Peetersen en Maria Willems "Mayken" Hoppenbrouwers.)

6 : Jacobus Marcelis, gedoopt te Etten op 29 januari 1668 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Paulus en Adriana Jans).

V-g : Petrus Jacobs Brabers, gedoopt te Etten op 21 december 1631 (RK), begraven aldaar op 8 oktober 1693, zoon van Jacobus Peters Brabers (IV-b) en Tanneken Anthonis Jan Snels.

N.313 Breda, fol.354: Peeter Jacob Brabers, huurcontr. 5-1-1692

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 21 juli 1657 en getrouwd aldaar op 10 augustus 1657 (SB), getrouwd aldaar op 15 augustus 1657 voor de kerk (RK) met Willemke Stoffels Spaenen, gedoopt te Etten op 22 oktober 1624 (RK), begraven aldaar op 12 oktober 1685, dochter van Christophorus Lambertsz en Catharina Joannesdr.
(Zij is eerder getrouwd te Etten in januari 1642 voor de kerk (RK) met Jacob Demus Aert Conincx, gedoopt te Etten op 5 september 1619 (RK) (doopgetuigen waren Joes Jacobs en Mijnken Piers), overleden voor juli 1657, zoon van Thomas Artsen en Johanna Jacobs.)

Uit dit huwelijk:

V-h : Catharina Jacobs Brabers, gedoopt te Etten op 9 oktober 1633 (RK), dochter van Jacobus Peters Brabers (IV-b) en Tanneken Anthonis Jan Snels.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 27 maart 1666 en getrouwd aldaar op 11 april 1666 (SB), getrouwd aldaar op 13 april 1666 voor de kerk (RK) met Marinus Jan Peters, geboren te Etten.

Uit dit huwelijk:

VI-a : Adrianus Janssen Brabers, gedoopt te Etten-Slagvelt (NB) op 1 juli 1669 (RK), overleden voor april 1708, zoon van Joannes Adriaansz Brabers (V-a) en Maryken Claes Bomers.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 4 mei 1697 en getrouwd aldaar op 19 mei 1697 (SB), getrouwd aldaar op 20 mei 1697 voor de kerk (RK) met Lucia Jacobs "Syken" van de Riet, gedoopt te Etten-Moleneind op 8 mei 1668 (RK) (doopgetuigen waren Romme Willemsen en Janneke Cornelis), overleden na 1739, dochter van Jacobus Jans Adriaensz van der Riet en Christophora Cornelisdr Huybrechts.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 21 april 1708 en getrouwd aldaar op 13 mei 1708 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Cornelius Adriaanssen Emans, geboren te Hoeven.)

Volgens Dr.Braber testeren zij te Etten op 25-1-1719 als wonende te Leur; dit is echter onmogelijk aangezien zij in 1708 hertrouwde met Cornelius Eemans.

Uit dit huwelijk:

VI-b : Nicolaes Janssen Brabers, gedoopt te Etten-Slagvelt (NB) op 25 oktober 1671 (RK), overleden te Hoeven op 23 oktober 1728, zoon van Joannes Adriaansz Brabers (V-a) en Maryken Claes Bomers.

R.242E Etten: Documenten over Niclaas Jan Brabers, 1728.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 17 december 1701 en getrouwd aldaar op 1 januari 1702 (SB), getrouwd aldaar op 1 januari 1702 voor de kerk (RK) met Henrica Rombouts Aarts Beys, gedoopt te Etten-Hoogdonk (NB) op 6 november 1677 (RK) (doopgetuigen waren Rommes Antoni en Anna Joos), overleden te Gastel (NB) op 13 december 1749, begraven aldaar op 16 december 1749, dochter van Rumoldus Aertsen Rommens en Jacoba Antonis Huybrechts.

zij testeren te Etten 10-5-1725 als wonende te Hoeven.

Uit dit huwelijk:

VI-c : Antonia "Theuntien" Jansen Brabers, gedoopt te Etten-Haansberg op 14 december 1673 (RK), overleden tussen 1709 en 1718, dochter van Joannes Adriaansz Brabers (V-a) en Maryken Claes Bomers.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 16 april 1701 en getrouwd aldaar op 1 mei 1701 (SB), getrouwd aldaar op 1 mei 1701 voor de kerk (RK) met Cornelis Govert Frijters, geboren te Etten-Moleneind rond 1666, overleden voor september 1728, zoon van Goort Janszn Swrijters en Neeltje Adriaensdr Mertens.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 15 januari 1718 en getrouwd aldaar op 30 januari 1718 (SB), getrouwd aldaar op 30 januari 1718 voor de kerk (RK) met Helena Jacobs Ossenblock, geboren te Etten op de Santspuy, gedoopt te Etten op 17 juli 1674 (RK), dochter van Jacobus Janssens en Jenneke Jans Bom. (Zij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 4 september 1728 en getrouwd aldaar op 19 september 1728 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Andries Adriaensen Joren, geboren te Etten. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Etten op 7 december 1726 en getrouwd aldaar op 22 december 1726 (ng+) met Martijntje Corneliszen Halterberg, geboren te Etten, overleden voor september 1728.)))

Uit dit huwelijk:

VI-d : Adrianus Adriaens Brabers, gedoopt te Oudenbosch op 27 januari 1665 (RK), begraven te Etten op 19 september 1748, zoon van Adriaen Adriaansz Brabers (V-b) en Anneken Lauwregssen van Surendonck.

Bij zijn overlijden staat genoteerd dat hij kinderen heeft nagelaten.

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 8 oktober 1695 en getrouwd aldaar op 31 oktober 1695 (NG), ondertrouwd te Leur op 17 oktober 1695 (controleren !!) met Cornelia Stevens van Ginneken, gedoopt te Roosendaal op 17 augustus 1667 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Jans en Maria Aertsen), begraven te Etten op 18 februari 1739 (in de kerk), dochter van Stephanus Cornelissen van Ginneken en Elizabeth Janssen Konincs.

zij testeren te Etten op 25-1-1719.

Uit dit huwelijk:

VI-e : Laurentius den Brauer, gedoopt te Oudenbosch op 22 februari 1668 (RK), zoon van Adriaen Adriaansz Brabers (V-b) en Anneken Lauwregssen van Surendonck.

Hij is ondertrouwd te Standdaarbuiten op 8 februari 1712 en getrouwd aldaar op 6 maart 1712 voor de kerk met Maria van Severdonck, afkomstig uit Fijnaart.

Uit dit huwelijk:

VI-f : Cornelius Adriaenssen den Braber (Brabers), gedoopt te Oudenbosch op 14 januari 1670 (RK), overleden aldaar op 2 februari 1719, zoon van Adriaen Adriaansz Brabers (V-b) en Anneken Lauwregssen van Surendonck.

Hij werd rond 1697 vermeld als knecht bij Pieter van den Elshout. Hij werd later vermeld als Cornelis den Braber met vrouw in de hoofdgeldlijsten van Oudenbosch (1702-1705), wonende in 't dorp. Bij het overlijden van zijn vrouw in 1720 werd hij fabri lignarij (=timmerman) genoemd.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 17 juli 1700 en getrouwd te Rucphen op 1 augustus 1700 (NG) met Anna Francen "Anneken" Vissers, gedoopt te Oudenbosch op 9 februari 1677 (RK) (doopgetuigen waren Jacob Adr. Mes en Margarita van Veroeven), overleden te Oudenbosch op 22 september 1720, dochter van Frans Peters Visschers (de Vitter) en Cornelia Adriaensen Mes.

Uit dit huwelijk:

VI-g : Joannes Adrianus Brabers, gedoopt te Oudenbosch op 1 december 1671 (RK), begraven te Etten op 10 juli 1747, zoon van Adriaen Adriaansz Brabers (V-b) en Anneken Lauwregssen van Surendonck.

Op 19-11-1748 vindt de boedelverdeling over de kinderen plaats.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 13 april 1697 en getrouwd aldaar op 28 april 1697 (SB), getrouwd aldaar op 28 april 1697 voor de kerk (RK) met Cornelia Aerts Mattheysen, gedoopt te Etten op de Leur op 8 november 1672 (RK) (doopgetuigen waren Meuwis Cornelissen en Mayken Kerstens), overleden tussen 1736 en 1748, dochter van Aert Mattijs Aerts en Petronella Simons Coopmans.

Zij erven op 11-1-1721 enige stukken land van Aert Mattijs Aerts, haar vader.

Uit dit huwelijk:

VI-h : Henricus Adriaensen den Braber (Brabers), gedoopt te Oudenbosch op 24 augustus 1674 (RK), overleden aldaar op 3 mei 1730 (in Cruyslandt), zoon van Adriaen Adriaansz Brabers (V-b) en Anneken Lauwregssen van Surendonck.

Op 7-3-1711 (RA Etten 162) koopt Hendrik Adriaenssen Braber land in de kerkstraet te Etten van zijn broers Adriaan, Cornelis ende Jan Adriaansen Braber.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 17 april 1706 (NG), ondertrouwd aldaar op 17 april 1706 en getrouwd aldaar op 2 mei 1706 voor de kerk (RK) (1) met Joanna Haegens van Steen, gedoopt te Sprundel op 1 april 1676 (RK), overleden tussen 1714 en 1716, dochter van Hagen Joannes van Steen en Elisabetha Adrianus Baesen van Rijen.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 16 januari 1717 en getrouwd aldaar (NG), getrouwd te Steenbergen en Kruisland op 1 februari 1717 voor de kerk (RK) (2) met Anna Jansen Rompaerts (Rampaerts), geboren te Kruisland.

Uit dit huwelijk:

VI-i : Anna Peeters Brabers, gedoopt te Etten-Zandspui op 12 april 1660 (RK), overleden aldaar in het jaar 1694, dochter van Petrus Jacobs Brabers (V-g) en Willemke Stoffels Spaenen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 14 november 1682 en getrouwd aldaar op 28 november 1682 (SB), getrouwd aldaar op 28 november 1682 voor de kerk (RK) met Judocus Janssen Boot, gedoopt te Etten-Zandspui, overleden na 1694, zoon van N.N..
(Hij is daarnaast in ondertrouw gegaan te Etten op 6 maart 1694 en getrouwd aldaar op 21 maart 1694 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (2) met Maria Joos Faesen, geboren te Etten in de Neerstraat.)

R.224 Etten: Staat en inventaris van alle de erft haaft ende meuble goederen mitsgaders actien schulden en crediten niets uytgesondert metter doot ontruymt ende nagelaten bij Tanneken Pieter Brabers overleden op de Zantspuy onder deze vrijheyt ter verclaringe van Joos Janssen Boot haren nagebleven weduenaer 1694.

Uit dit huwelijk:

VI-j : Jacobus Peeters Brabers, gedoopt te Etten-Zandspui op 28 maart 1663 (RK), begraven te Etten op 5 augustus 1727, zoon van Petrus Jacobs Brabers (V-g) en Willemke Stoffels Spaenen.

N.236 Breda, akte 47: Jacob Peeter Brabers, te Etten (Vaartkant), verklaring 16-10-1694.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 20 februari 1694 en getrouwd aldaar op 7 maart 1694 (SB), getrouwd aldaar op 7 maart 1694 voor de kerk (RK) (1) met Catharina Geertsen de Vroom, gedoopt te Etten-Coog Klappenberge (NB) op 16 augustus 1665 (RK), begraven te Etten op 11 juni 1701, dochter van Gerardus Janssen de Vroom en Paulina Martens Jan Cock.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 4 februari 1702 en getrouwd aldaar op 19 februari 1702 (SB), getrouwd aldaar op 19 februari 1702 voor de kerk (RK) (2) met Anna Janssen Biemans, gedoopt te Klein Zundert op 15 september 1663 (RK), overleden na 1738, dochter van Joannes Jans Biemans en Cornelia Bastiaens Peters.

Uit dit huwelijk:

VII-a : Joannes Adrianus "Jan" Brabers (de Jonge), gedoopt te Etten-Baai (NB) op 1 mei 1699 (RK), overleden na 1763, zoon van Adrianus Janssen Brabers (VI-a) en Lucia Jacobs "Syken" van de Riet.

Op 25-3-1720 laat Jan Adriaen Brabers, wonende in de Baey, te Etten een testament opmaken waarin hij zijn moeder Sijken Jacobs vander Riet benoemd tot erfgenaam. Mocht zijn moeder eerder komen te overlijden dan erven Jan en Cornelia Jacobs vander Riet (zijn moeders broer en zuster).

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 14 april 1736 en getrouwd aldaar op 29 april 1736 (SB), getrouwd aldaar op 29 april 1736 voor de kerk (RK) met Paschasia Antonis Hantens (Antens), gedoopt te Etten-Haansberg op 7 april 1707 (RK), overleden te Etten op 6 juli 1788, dochter van Antonius Peters Hantens en Elisabeth Cornelissen Schippers.

Hij testeert met vrouw te Etten op 7-4-1763.

Uit dit huwelijk:

VII-b : Joannes Claase "Jan" Brabers, gedoopt te Etten op 7 oktober 1702 (RK), begraven te Zevenbergen op 8 januari 1778, zoon van Nicolaes Janssen Brabers (VI-b) en Henrica Rombouts Aarts Beys.

Hij is getrouwd te Zevenbergen op 26 januari 1726 voor de kerk (RK) (1) met Dymphna Crillaerts, overleden na 1736.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Zevenbergen op 20 januari 1747 en getrouwd aldaar op 8 februari 1747 (NH), getrouwd aldaar op 8 februari 1747 voor de kerk (RK) (2) met Cornelia Roelen, geboren te Gastel (NB), overleden te Zevenbergen op 28 februari 1796, begraven aldaar op 2 maart 1796.

volgens JTP.Brabers ged. Zevenbergen 12-9-1729, dr.v. Cornelius Antonissen Roelen en Marie Ansems Keteleirs.
Op 30-3-1764 laten zij te Zevenbergen een langstlevende testament opmaken, waarin vermeld worden Clasina Brabers, zijn voordochter uit zijn huwelijk met Dingna Crillaards en zijn 5 minderjarige kinderen (niet met namen genoemd) uit hun huwelijk geboren. Zijn broer Rombout Brabers en Lambertus Snoeijers worden als voogden aangesteld.

Uit dit huwelijk:

VII-c : Wilhelmina Claessen Brabers, gedoopt te Etten op 27 oktober 1709 (RK), overleden te Gastel (NB) op 23 februari 1759, begraven te Gastel op 26 februari 1759, dochter van Nicolaes Janssen Brabers (VI-b) en Henrica Rombouts Aarts Beys.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 24 juli 1734 en getrouwd aldaar op 15 augustus 1734 (NH), ondertrouwd aldaar op 24 juli 1734 voor de kerk (RK) (1) met Leendert Pieterse Pols, begraven te Gastel (NB) op 18 februari 1737.

Uit dit huwelijk:

Zij is in ondertrouw gegaan te Gastel (NB) op 31 mei 1738 en getrouwd aldaar op 22 juni 1738 (NG) (2) met Michael Fiool, gedoopt te Oudenbosch op 2 november 1706 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Hendrix van den Brant en Cornelia van den Bergh), overleden te Gastel (NB) op 8 maart 1759, begraven te Gastel op 12 maart 1759, zoon van Joannes Fiool en Maria Hendrix van den Brant.

Michael en Wilhelmina zijn kort na elkaar in 1759 overleden, hun minderjarige kinderen achterlatend.

Uit dit huwelijk:

VII-d : Rumoldus Claesse "Rombout" Brabers, gedoopt te Hoeven op 15 november 1714 (RK), overleden te Gastel (NB) op 2 juni 1773, zoon van Nicolaes Janssen Brabers (VI-b) en Henrica Rombouts Aarts Beys.

Hij is in ondertrouw gegaan te Dinteloord op 22 februari 1754 en getrouwd aldaar op 10 maart 1754, ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 23 februari 1754 en getrouwd aldaar op 10 maart 1754 voor de kerk (RK) met Anna Catharina Mertelmans, geboren Prinsenland, gedoopt te Oud Gastel op 16 november 1716 (RK), overleden te Gastel op 2 november 1762, begraven aldaar op 6 november 1762, dochter van Joannes Martelmans en Dympna Sgrauwen.

Uit dit huwelijk:

VII-e : Margareta Adriaens "Margo" Brabers, gedoopt te Etten op de Leur op 7 december 1698 (RK), begraven te Etten op 28 september 1751, dochter van Adrianus Adriaens Brabers (VI-d) en Cornelia Stevens van Ginneken.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 2 augustus 1727 en getrouwd aldaar op 17 augustus 1727 (SB), getrouwd aldaar op 17 augustus 1727 voor de kerk (RK) met Jacobus Marynus Roset, gedoopt te Etten in het Dorp op 11 oktober 1700 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Antonius Swaen en Antonia Marynis Feelen), zoon van Marinus Jacobs Rosset en Anna Anthonis Swaen.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 22 juni 1752 en getrouwd aldaar op 9 juli 1752 (NG), getrouwd aldaar op 9 juli 1752 (St.Jan de Doper) (RK) met Margarita "Margo"van Pelt, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 11 februari 1719 (RK), dochter van Gerardus van Pelt en Soeta Stevens van Ginneken.)

Uit dit huwelijk:

VII-f : Petronilla Cornelissen den Braber (Brabers\Braver), gedoopt te Oudenbosch op 27 oktober 1705 (RK), dochter van Cornelius Adriaenssen den Braber (Brabers) (VI-f) en Anna Francen "Anneken" Vissers.

Petronilla oefende het oudste beroep ter wereld uit. Zij krijgt 3 onechte kinderen die in drie verschillende plaatsen in west Noord-Brabant zijn geboren. Bij de doop van Petrus in 1743 staat vermeld "filius illegitimus insignis meretricis", hetgeen betekent: onwettig kind van een prostituee. Petronilla woonde toen in het campement in Rucphen ('t Heike).

Zij had een buitenechtelijke relatie (1) met Josephus Linderse van Ginneken.

Uit deze relatie:

Haar kinderen van een onbekende man:

VII-g : Adriaen Cornelissen den Braber, gedoopt te Oudenbosch op 8 juli 1707 (RK), zoon van Cornelius Adriaenssen den Braber (Brabers) (VI-f) en Anna Francen "Anneken" Vissers.

Hij is in ondertrouw gegaan te Gastel (NB) op 23 april 1740 en getrouwd aldaar op 8 mei 1740 (NG), ondertrouwd te Oud Gastel op 23 april 1740 en getrouwd aldaar op 8 mei 1740 voor de kerk (RK) (1) met Maria Walschot, gedoopt te Oud Gastel op 14 september 1711 (RK), overleden te Gastel op 21 oktober 1747, dochter van Renerus "Reijnier" Franssen Walschot en Christophora "Stoffeltie" van Sluys.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Gastel op 4 januari 1749 (NG), ondertrouwd te Oud Gastel op 4 januari 1749 voor de kerk (RK) (2) met Johanna "Janna" Wilmse van Stel, geboren te Nieuw Vossemeer (NB), overleden te Gastel (NB) op 26 januari 1749, begraven te Gastel op 28 januari 1749.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 28 september 1737 en getrouwd aldaar op 13 oktober 1737 (ng+) met Jan Cornelissen Buckens (Bukkums), geboren te Oud Gastel, overleden voor 1749. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 7 juli 1731 en getrouwd aldaar op 27 juli 1731 (ng+) met Paulijn Blanckes, geboren te Oud Gastel, overleden voor 1733. Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 10 januari 1733 en getrouwd aldaar op 1 februari 1733 (ng+) met Elisabeth Cornelisse van Loon, geboren te Oud Gastel, overleden voor 1737. (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 16 juni 1725 en getrouwd aldaar op 30 juni 1725 (ng+) met Joost Laureijse Haberse, afkomstig uit Kruisland, overleden voor 1733.)))

Zij zijn niet getrouwd omdat de bruid voor het huwelijk is overleden.


VII-h : Cornelis Janse Brabers, gedoopt te Etten op de Leur op 6 mei 1698 (RK), begraven te Etten op 9 mei 1748, zoon van Joannes Adrianus Brabers (VI-g) en Cornelia Aerts Mattheysen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 22 april 1741 en getrouwd aldaar op 7 mei 1741 (SB), getrouwd aldaar op 7 mei 1741 voor de kerk (RK) met Anna Willemse de Bons, gedoopt te Etten-Attelaken op 16 februari 1712 (RK), overleden te Etten op 15 mei 1761, dochter van Wilhelmus Christiaensen de Bons en Maria Thijs Marijnisse Thijs.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 16 augustus 1749 en getrouwd aldaar op 31 augustus 1749 (SB), getrouwd aldaar op 31 augustus 1749 voor de kerk (RK) met Franciscus "Frans" Jansze Vermeir (Vermaere), geboren te Loenhout rond 1723, overleden te Etten Leur op 4 april 1797. (Hij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 8 november 1766 en getrouwd aldaar op 23 november 1766 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Pieternel Jacob Tijs, geboren te Etten.))

Zij testeren te Etten op 5-11-1747.

Uit dit huwelijk:

VII-i : Henricus Janssen Brabers, gedoopt te Etten op de Leur op 13 januari 1707 (RK), begraven te Etten op 4 maart 1758, zoon van Joannes Adrianus Brabers (VI-g) en Cornelia Aerts Mattheysen.

Hij testeert als weduwnaar op 13-2-1758. Enkele weken later overleed hij.

Hij is getrouwd te Etten op 3 mei 1733 (SB), getrouwd aldaar op 3 mei 1733 voor de kerk (RK) met Cornelia Claessen Dielemans, gedoopt te Etten op de Vaartkant op 25 oktober 1699 (RK), overleden tussen 1753 en 1758, dochter van Nicolaes Claesen Mattijs Dielemans en Joanna Jansen Bleeck.


zij testeren beiden te Etten op 24-8-1740.

Uit dit huwelijk:

VII-j : Joanna Jansen Brabers, gedoopt te Etten op de Leur op 24 april 1710 (RK), overleden te Oudenbosch op 12 oktober 1775, begraven aldaar op 14 oktober 1775, dochter van Joannes Adrianus Brabers (VI-g) en Cornelia Aerts Mattheysen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 6 juni 1739 en getrouwd aldaar op 21 juni 1739 (SB), getrouwd aldaar op 20 juni 1739 voor de kerk (RK) met Henricus Hendrick Vrints, gedoopt te Etten-Slagvelt (NB) op 27 oktober 1712 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Janse Bogaerts en Adriana Hendrixsen Vrindts), overleden te Oudenbosch op 7 april 1791, zoon van Henricus Hendrick Vrints en Helena Jansen Bogaarts.

Uit dit huwelijk:

VII-k : Adrianus Jansen Brabers, gedoopt te Etten op de Leur op 30 oktober 1712 (RK), begraven te Etten op 10 februari 1748, zoon van Joannes Adrianus Brabers (VI-g) en Cornelia Aerts Mattheysen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 3 mei 1744 en getrouwd aldaar op 17 mei 1744 (SB), getrouwd aldaar op 17 mei 1744 voor de kerk (RK) met Maria (Thresia) Cornelis Kuypers, gedoopt te Etten-Attelaken op 25 februari 1720 (RK), overleden te Etten op 2 maart 1787, begraven aldaar op 6 maart 1787, dochter van Cornelius Christoffel Kuypers en Joanna Jacobsdr Hermes.

Zij testeert als weduwe te Etten op 31-10-1748.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 15 februari 1749 en getrouwd aldaar op 2 maart 1749 (SB), getrouwd aldaar op 2 maart 1749 voor de kerk (RK) met Gerardus "Geert" Cornelisse Aerts, geboren te Etten-Haansberg, overleden voor 1787.)

Uit dit huwelijk:

VII-l : Anna Hendriks den Braber (Brabers), gedoopt te Oudenbosch op 30 september 1714 (RK), dochter van Henricus Adriaensen den Braber (Brabers) (VI-h) en Joanna Haegens van Steen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 14 juli 1742 en getrouwd aldaar op 29 juli 1742 (NH), getrouwd aldaar op 30 juli 1742 voor de kerk (RK) met Egidius "Dielis" Claassen Bosmans, geboren te Etten, gedoopt aldaar op 8 juli 1713 (RK), zoon van Nicolaas Dilis Bosmans en Dimpna Cornelis Aerts.

Uit dit huwelijk:

VII-m : Wilhelmus Jacobs "Willem" Brabers, gedoopt te Etten-Zandspui op 12 december 1702 (RK), begraven te Etten op 9 juni 1754, zoon van Jacobus Peeters Brabers (VI-j) en Anna Janssen Biemans.

Hij is voogd van de twee kinderen van zijn broer Cornelis Jacobs Brabers.

Hij is getrouwd te Etten op 10 mei 1733 (SB), getrouwd aldaar op 10 mei 1733 voor de kerk (RK) (1) met Cornelia Jansen de Geer ook genaamd de Guerre, geboren te Hoeven, gedoopt aldaar op 28 september 1686 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Jacobs vander Eeden, Maria Lauwerijssen de Geer i.p.v. Antonia Cristiaens), begraven te Etten op 4 augustus 1749, dochter van Joannis "Jan" Lauwereyssen de Geer en Anna Adriaenssen Sips.

In schepentrouwakte wordt zij 'de Guerre' genoemd.
RA Etten dd. 28-2-1745: Testament, wonende op Moleneynd.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 4 oktober 1749 en getrouwd aldaar op 19 oktober 1749 (NH), getrouwd aldaar op 19 oktober 1749 voor de kerk (RK) (2) met Anna Marinusse van den Bemt, gedoopt te Etten op 17 oktober 1706 (RK), overleden na 1784, dochter van Marijnus Marijnisse van den Bempt en Catharina Bernaerts Guldens.

zij is mogelijk overleden op 6 augustus 1781 te Oudenbosch. Er is echter een Anna Marini van den Bemt doopgetuige in 1784 (van haar kleinzoon).
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 16 april 1757 en getrouwd aldaar op 1 mei 1757 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Dominicus Jacobus Adriaanse, geboren te Wortel (B), overleden na 1784.)

Uit dit huwelijk:

VII-n : Cornelius Jacobs Brabers, gedoopt te Etten-Zandspui op 22 oktober 1705 (RK), overleden te Etten op 24 maart 1784, zoon van Jacobus Peeters Brabers (VI-j) en Anna Janssen Biemans.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 1 juni 1737 en getrouwd aldaar op 16 juni 1737 (SB), getrouwd aldaar op 18 juni 1737 voor de kerk (RK) (1) met Catharina Janse Verdonk, gedoopt te Rucphen op 3 juli 1707 (RK) (doopgetuigen waren Digmanus Jans en Joanna Cornelissen Brauwers), begraven te Etten op 16 oktober 1747, dochter van Joannis Aertssen Verdonck en Maria Claessen Brughmans.

Etten 23-11-1748: testament en voogdtoewijzing

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 23 november 1748 en getrouwd aldaar op 8 december 1748 (NH), getrouwd aldaar op 9 december 1748 voor de kerk (RK) (2) met Maria Janse van Nispen, gedoopt te Etten, begraven aldaar op 27 augustus 1754.

zij overleed in het kraambed.

Uit dit huwelijk:

VIII-a : Lucia Elizabeta Janse Brabers, gedoopt te Etten-Baai (NB) op 27 juli 1742 (RK), overleden te Etten op 14 oktober 1783, dochter van Joannes Adrianus "Jan" Brabers (de Jonge) (VII-a) en Paschasia Antonis Hantens (Antens).

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 18 januari 1777 en getrouwd aldaar op 2 februari 1777 (SB), getrouwd aldaar op 8 februari 1777 voor de kerk (RK) met Adrianus Dielis Bartels, gedoopt te Etten-Neereind (NB), overleden na 1790, zoon van Egidius Adriaansen Bartels en Elisabeth Bernardusdr Wijtvliet.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Etten op 14 augustus 1790 en getrouwd aldaar op 29 augustus 1790 (sb+) met Cornelia Janse Dirven, geboren te Etten-Attelaken. (Zij was weduwe van Anthony Pieter Oonincx, overleden voor augustus 1790.))

Uit dit huwelijk:

VIII-b : Lucia Janse Brabers, gedoopt te Etten-Baai (NB) op 16 mei 1745 (RK), overleden te Etten op 15 augustus 1800, dochter van Joannes Adrianus "Jan" Brabers (de Jonge) (VII-a) en Paschasia Antonis Hantens (Antens).

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 9 mei 1772 en getrouwd aldaar op 20 mei 1772 (SB), getrouwd aldaar op 27 mei 1772 voor de kerk (RK) met Joannes Antonis Claessens, gedoopt te Etten, overleden na 1800.

Uit dit huwelijk:

VIII-c : Clasina Joannis Brabers, geboren te Zevenbergen, gedoopt aldaar op 13 maart 1731 (RK), overleden na 1790, dochter van Joannes Claase "Jan" Brabers (VII-b) en Dymphna Crillaerts.

zij werd nog vermeld in 1790 te Rotterdam als doopgetuige bij Dedericus Peters, de zoon van haar schoonzuster Adriana Grauwe.

Zij is in ondertrouw gegaan te Breda op 4 mei 1754 en getrouwd aldaar op 19 mei 1754 (ger), getrouwd aldaar op 19 mei 1754 (Waterstraat) (RK) (1) met Walterus Joannis "Wouter" Grauwen, afkomstig uit Ginneken, begraven te Rotterdam op 4 december 1781, zoon van N.N..

bij zijn overlijden in 1781 liet hij 5 kinderjarige en 2 meerderjarige kinderen na.

Uit dit huwelijk:

Zij is daarnaast in ondertrouw gegaan te Ooltgensplaat (ZH) op 15 april 1768 (impost) en getrouwd aldaar op 2 mei 1768 (SB) (2) met Paulus Maas, geboren te Oude-Tonge (ZH).

Het is onzeker dat Clasina Brabers, de vrouw van Wouter Grauwen dezelfde persoon is als degene die in 1768 met Paulus Maas huwde. Twee aanwijzigingen tegen zijn: Wouter Grauwen overleed in 1781 terwijl Clasina Brabers met Paulus Maas huwde in 1768. Zij werd dan ook jongedochter genoemd en geen weduwe. Argument voor is haar herkomst Zevenbergen. Er is maar 1 Clasina Brabers uit Zevenbergen.


VIII-d : Antonius Brabers, kledermaker, gedoopt te Zevenbergen op 17 april 1752 (RK), overleden aldaar op 17 februari 1821, zoon van Joannes Claase "Jan" Brabers (VII-b) en Cornelia Roelen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Zevenbergen op 31 maart 1780 en getrouwd aldaar op 16 april 1780 (NH), getrouwd aldaar op 31 maart 1780 voor de kerk (RK) met Johanna Janse Smits, particuliere, gedoopt te Zevenbergen op 11 oktober 1754 (RK), overleden aldaar op 30 augustus 1822, dochter van Joannes Smidts en Catharina Soethout.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Zevenbergen op 11 april 1777 en getrouwd aldaar op 4 mei 1777 (NH), ondertrouwd aldaar op 11 april 1777 en getrouwd aldaar op 4 mei 1777 voor de kerk (RK) met Adrianus Cauters, geboren te Klundert, overleden voor maart 1778.)

Uit dit huwelijk:

VIII-e : Joanna Maria "Jennemie" Brabers, gedoopt te Zevenbergen op 19 juni 1755 (RK), overleden aldaar op 23 september 1836, dochter van Joannes Claase "Jan" Brabers (VII-b) en Cornelia Roelen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Zevenbergen op 17 september 1778 en getrouwd aldaar op 11 oktober 1778 (NH) met Lambert van Lommel (Bommel), geboren te Zevenbergen, overleden tussen 1798 en 1836.

bij zijn huwelijken werd hij van Bommel genoemd; bij de dopen van zijn kinderen van Lommel.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Zevenbergen op 19 augustus 1763 en getrouwd aldaar op 4 september 1763 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Cornelia Anthonise Simons, geboren te Terheyden, overleden voor september 1778.)

Uit dit huwelijk:

VIII-f : Henrica Brabers, gedoopt te Zevenbergen op 4 februari 1758 (RK), overleden aldaar op 29 april 1837, dochter van Joannes Claase "Jan" Brabers (VII-b) en Cornelia Roelen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Zevenbergen op 7 januari 1785 en getrouwd aldaar op 23 januari 1785 (NH) met Martien Roelen, geboren te Zevenbergen, overleden tussen 1787 en 1837.

Uit dit huwelijk:

VIII-g : Henrica Brabers, geboren te 's-Prinsenland, gedoopt te Gastel-Prinsenland (NB) op 17 april 1756 (RK), overleden te Gastel op 21 mei 1776 (en ook te Dinteloord vermeld), begraven aldaar op 23 mei 1776, dochter van Rumoldus Claesse "Rombout" Brabers (VII-d) en Anna Catharina Mertelmans.

zij is overleden aan T.B.C.

Zij is in ondertrouw gegaan te Dinteloord en Prinsenland op 4 november 1773 en getrouwd aldaar op 21 november 1773 (SB), ondertrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 6 november 1773 en getrouwd aldaar op 21 november 1773 voor de kerk (RK) met Petrus Janse van der Heyden, geboren in de Heen onder Steenbergen.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 13 maart 1777 en getrouwd aldaar op 31 maart 1777 (SB), ondertrouwd aldaar op 13 maart 1777 en getrouwd aldaar op 31 maart 1777 voor de kerk (RK) met Catharina Voogden, geboren te Oud Gastel.)

Uit dit huwelijk:

VIII-h : Adriana Brabers, gedoopt te Gastel-Prinsenland (NB) op 7 november 1758 (RK), overleden te Gastel (NB) op 24 december 1818 (niet gevonden), dochter van Rumoldus Claesse "Rombout" Brabers (VII-d) en Anna Catharina Mertelmans.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 19 januari 1782 en getrouwd aldaar op 3 februari 1782 (SB), getrouwd aldaar voor de kerk (RK) met Nicolaas den Ronden, geboren te Made (NB) op 4 april 1736 (afkomstig van Hooge Swaluw), overleden te Gastel (NB) op 24 februari 1818, zoon van Cornelis den Ronden en Anna van Miert.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op 17 oktober 1772 en getrouwd aldaar op 1 november 1772 (NG), getrouwd aldaar op 1 november 1772 voor de kerk (RK) met Maria Elisabeth Aarts, geboren te Tongerlo (B), overleden te Gastel (NB) op 17 januari 1781.)

Uit dit huwelijk:

VIII-i : Joanna Hendriks Brabers, gedoopt te Etten-Neerstraat op 20 april 1736 (RK), dochter van Henricus Janssen Brabers (VII-i) en Cornelia Claessen Dielemans.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 21 april 1759 en getrouwd aldaar op 6 mei 1759 (SB), getrouwd aldaar op 6 mei 1759 voor de kerk (RK) (1) met Theodorus Jansen "Dirk" Dirken, gedoopt te Etten op de Vaartkant, overleden tussen 1761 en 1763.

beide testeren te Etten op 17-9-1761.

Uit dit huwelijk:

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 15 oktober 1763 en getrouwd aldaar op 30 oktober 1763 (SB), getrouwd aldaar op 30 oktober 1763 voor de kerk (RK) (2) met Adriaan Berend Hendrickx, gedoopt te Etten op 12 september 1735, overleden aldaar op 1 maart 1814, zoon van Bernardus Cornelisse Hendricks en Maria Antonisse Vermunt.

Uit dit huwelijk:

VIII-j : Petronilla Hendrikse Brabers, bouwerste (1817), gedoopt te Etten-Neerstraat op 14 december 1741 (RK), overleden te Etten-Leur op 9 juli 1817, dochter van Henricus Janssen Brabers (VII-i) en Cornelia Claessen Dielemans.

zij is doopgetuige van Cornelia Montens, dr.v. Josephus Montens en Joanna van Kaem (ex Etten), ged. 5-4-1800 (RK) te Princenhage.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 9 oktober 1762 en getrouwd aldaar op 24 oktober 1762 (SB), getrouwd aldaar op 24 oktober 1762 voor de kerk (RK) met Nicolaas Janse van Chaam, gedoopt te Etten-Bremberg (NB), overleden na 1817.

zij testeren in 1768.

Uit dit huwelijk:

VIII-k : Cornelia (Dorothea) Adriaense Brabers, gedoopt te Etten-Baai (NB) op 4 maart 1745 (RK), overleden te Etten-Leur op 1 november 1825, dochter van Adrianus Jansen Brabers (VII-k) en Maria (Thresia) Cornelis Kuypers.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 22 april 1780 en getrouwd aldaar op 7 mei 1780 (SB), getrouwd aldaar op 7 mei 1780 voor de kerk (RK) (1) met Willem Michiel Stevens, gedoopt te Etten-Haansberg, overleden voor 1785.

Uit dit huwelijk:

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 29 oktober 1785 en getrouwd aldaar op 13 november 1785 (SB), getrouwd aldaar op 13 november 1785 voor de kerk (RK) (2) met Antony Adriaans Tak, gedoopt te Etten op de Leur op 18 maart 1747 (RK), overleden te Etten-Leur op 4 januari 1825, zoon van Adriaan Adriaansen Tak en Helena Antonissen Manni(e).

Uit dit huwelijk:

VIII-l : Cornelia Willems Brabers, gedoopt te Etten op 11 augustus 1750 (RK), overleden te Etten-Leur op 5 juni 1806, dochter van Wilhelmus Jacobs "Willem" Brabers (VII-m) en Anna Marinusse van den Bemt.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 15 april 1780 en getrouwd aldaar op 30 april 1780 (NH), getrouwd aldaar op 30 april 1780 voor de kerk (RK) met Marinus Pieter Kerstens, geboren te Etten, overleden tussen 1792 en 1806, zoon van Pieter Marijnus Kerste en Adriaantje Willemze Speek.

Uit dit huwelijk:

VIII-m : Jacoba Willemse Brabers, tapster, gedoopt te Etten op 26 mei 1752 (RK), overleden te Breda op 28 november 1820, dochter van Wilhelmus Jacobs "Willem" Brabers (VII-m) en Anna Marinusse van den Bemt.

Zij is in ondertrouw gegaan te Breda op 21 april 1787 en getrouwd te Breda-Grote Kerk op 6 mei 1787 (ger), getrouwd te Breda-Brugstraat op 6 mei 1787 voor de kerk (RK) met Hermanus Marinusse Jansen, geboren te Deventer (Ov), overleden tussen 1792 en 1820.

Uit dit huwelijk:

VIII-n : Marinus Willemse Brabers, gedoopt te Etten-Moleneind op 30 augustus 1754 (RK), overleden te Etten op 6 oktober 1805, zoon van Wilhelmus Jacobs "Willem" Brabers (VII-m) en Anna Marinusse van den Bemt.

hij en zijn broer Willem werden 2 maanden na het overlijden van hun vader geboren.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 26 oktober 1782 en getrouwd aldaar op 10 november 1782 (SB), getrouwd aldaar op 10 november 1782 voor de kerk (RK) met Anna Dielisse Bosmans, akkerbouwster en spinster, gedoopt te Etten-Moleneind op 10 maart 1752 (RK), overleden te Etten op 30 mei 1831, dochter van Egidius "Dielis" Claassen Bosmans en Anna Hendriks den Braber (Brabers) (VII-l).

Uit dit huwelijk:

VIII-o : Jacomina (Jacoba Willemyna) Cornelisse Brabers, bouwerste (1819), gedoopt te Etten op 2 april 1738 (RK), overleden te Etten-Leur op 24 oktober 1819, dochter van Cornelius Jacobs Brabers (VII-n) en Catharina Janse Verdonk.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 22 april 1769 en getrouwd aldaar op 7 mei 1769 (NH), getrouwd aldaar op 7 mei 1769 voor de kerk (RK) met Jacobus Wouterse Gobbens, gedoopt te Etten op 3 augustus 1737 (RK) (doopgetuigen waren Maria van Disem i.p.v., Cornely Gobbincks en Anna Gobbinck), overleden na 1819, zoon van Walterus Jacobs Gobbincks en Cornelia Merten Aerts.

Uit dit huwelijk:

VIII-p : Joannes "Jan" Cornelis Brabers, gedoopt te Etten op 7 januari 1740 (RK), overleden aldaar op 25 april 1783, zoon van Cornelius Jacobs Brabers (VII-n) en Catharina Janse Verdonk.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 23 mei 1772 en getrouwd aldaar op 7 juni 1772 (NH), getrouwd aldaar op 7 juni 1772 voor de kerk (RK) met Petronilla Cornelis Huyskens, gedoopt te Rijsbergen op 30 augustus 1745 (RK), overleden te Etten op 6 oktober 1783, dochter van Cornelis Joannesz Huyskens en Elisabetha Leonardusdr Elst.

Uit dit huwelijk:

VIII-q : Jacobus Cornelisse Brabers, gedoopt te Etten op 3 november 1752 (RK), overleden aldaar op 28 april 1805, zoon van Cornelius Jacobs Brabers (VII-n) en Maria Janse van Nispen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Etten op 30 januari 1779 en getrouwd aldaar op 14 februari 1779 (NH), getrouwd aldaar op 14 februari 1779 voor de kerk (RK) met Anna Maria Bernardusse Gulden, gedoopt te Etten op 4 oktober 1753 (RK) (doopgetuigen waren Willibrordus Adriani de Jongh en Catharina Cornelii Vervoort), overleden te Etten op 30 maart 1801, dochter van Bernardus Petrusz Gulden en Catharina Adriaans de Jongh.

Uit dit huwelijk:

VIII-r : Maria Cornelisse Brabers, dagloonster, gedoopt te Etten op 25 augustus 1754 (RK), overleden te Etten-Leur op 31 december 1840, dochter van Cornelius Jacobs Brabers (VII-n) en Maria Janse van Nispen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 2 april 1791 en getrouwd aldaar op 17 april 1791 (NG), getrouwd aldaar op 17 april 1791 voor de kerk (RK) met Leonardus Joannis "Leendert" Sterkens, geboren te Etten, overleden voor 1840.
(Hij was weduwnaar van Dingena van de Broek.)

Uit dit huwelijk:

IX-a : Joannes Brabers, kleermaker, gedoopt te Zevenbergen op 10 januari 1785 (RK), overleden aldaar op 18 augustus 1855, zoon van Antonius Brabers (VIII-d) en Johanna Janse Smits.

Hij is getrouwd te Zevenbergen op 20 november 1825 met Maria Mol, particuliere, gedoopt te Oudenbosch op 28 juli 1788 (RK), overleden te Zevenbergen op 24 augustus 1854, dochter van Joannes Mol en Cecilia Mommers.

Uit dit huwelijk:

IX-b : Wilhelmus "Willem" Brabers, kleermaker, gedoopt te Zevenbergen op 6 oktober 1786 (RK), overleden aldaar op 12 april 1860, zoon van Antonius Brabers (VIII-d) en Johanna Janse Smits.

Hij is getrouwd te Zevenbergen op 24 mei 1821 met Adriana Notenboom, particuliere, gedoopt te Zevenbergen op 27 oktober 1786 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Struyck - Abs., Henrica Welte - Abs. i.p.v. Henrica van de Leur), overleden te Zevenbergen op 19 oktober 1867, dochter van Antonie Notenboom en Petronella Kirsse.

Uit dit huwelijk:

IX-c : Catharina Brabers, particuliere (1822), gedoopt te Zevenbergen op 31 december 1790 (RK), overleden aldaar op 3 oktober 1822, dochter van Antonius Brabers (VIII-d) en Johanna Janse Smits.

Zij is getrouwd te Zevenbergen op 12 september 1814 met Pieter Trommelen, schoenmaker en oudekleerkoper, gedoopt te Oosterhout op 31 oktober 1791 (RK), overleden aldaar op 4 januari 1861, zoon van Simon Trommels en Adriana Hasemans.
(Hij is later getrouwd te Terheyden op 31 augustus 1823 met Cornelia Brenders, geboren te Terheyden op 3 juli 1800, gedoopt te Wagenberg op 3 juli 1800 (RK), overleden te Oosterhout op 6 februari 1881.)

Uit dit huwelijk:

IX-d : Willem Brabers, bouwman, dagloner en arbeider, gedoopt te Etten op 16 oktober 1784 (RK), overleden te Etten-Leur op 26 april 1862, zoon van Marinus Willemse Brabers (VIII-n) en Anna Dielisse Bosmans.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 6 mei 1819 met Johanna Oonincx, arbeidster en landbouwster, gedoopt te Etten op 19 februari 1789 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Tijs en Joanna Adriani Oonincx), overleden te Etten-Leur op 6 december 1858, dochter van Joannes Antonisz "Jan" Oonincx en Catharina Marinusdr Tijs.

Op 6 mei 1819 te Etten Leur om 11 uur zijn zowel Willem als zijn broer Marijn getrouwd.

Uit dit huwelijk:

IX-e : Nicolaas Brabers, dagloner en arbeider, gedoopt te Etten-Leur op 26 mei 1792 (RK), overleden aldaar op 20 februari 1845, zoon van Marinus Willemse Brabers (VIII-n) en Anna Dielisse Bosmans.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 4 februari 1814 met Johanna Takx, dienstmeid, dagloonster en arbeidster, gedoopt te Rijsbergen op 9 februari 1791 (RK), overleden tussen 1858 en 1871, dochter van Adrianus Christianus Takx en Catharina Christianus Dirven.

Uit dit huwelijk:

IX-f : Elizabetha Janse Brabers, landbouwster, gedoopt te Etten-Haansberg op 8 januari 1775 (RK), overleden te Rucphen en Sprundel op 27 juni 1850, dochter van Joannes "Jan" Cornelis Brabers (VIII-p) en Petronilla Cornelis Huyskens.

Zij is in ondertrouw gegaan te Etten op 25 oktober 1800 en getrouwd aldaar op 9 november 1800 (SB) met Johannes "Jan" Janze Lauwen, bouwman, geboren rond 1772, gedoopt te Sprundel, overleden te Rucphen op 16 september 1852, zoon van Jan Lauwen en Antonetta van de Riet.

Uit dit huwelijk:

IX-g : Maria Brabers, dagloonster, gedoopt te Etten op 24 november 1779 (RK), overleden te Etten-Leur op 26 oktober 1846, dochter van Jacobus Cornelisse Brabers (VIII-q) en Anna Maria Bernardusse Gulden.

Zij is getrouwd te Etten-Leur op 10 april 1812 met Antonie Cornelisse Dekkers, schoenmaker, geboren rond 1776, overleden voor 1846, zoon van Cornelis Dekkers en Antonetta Bogers.

Uit dit huwelijk:

IX-h : Catharina Brabers, boerenmeid en landbouwster, gedoopt te Etten op 17 december 1781 (RK), overleden te Etten-Leur op 4 november 1836, dochter van Jacobus Cornelisse Brabers (VIII-q) en Anna Maria Bernardusse Gulden.

Zij is getrouwd te Etten-Leur op 15 januari 1817 met Joannes "Jan" Kuypers, bouwman, gedoopt te Etten op 7 september 1759 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Kuypers en Adriana Hopstaecken), overleden na 1836, zoon van Antonie Cornelii Kuypers en Cornelia Joannis Hopstaken.

Uit dit huwelijk:

IX-i : Adriana Brabers, dienstmeid, gedoopt te Etten op 3 april 1786 (RK), overleden te Hoeven op 5 februari 1848, dochter van Jacobus Cornelisse Brabers (VIII-q) en Anna Maria Bernardusse Gulden.

Zij is getrouwd te Hoeven op 2 mei 1819 met Wilhelmus Kokx, arbeider, gedoopt te Hoeven op 8 september 1792 (RK), overleden voor 1848, zoon van Christoffel Kokx en Adriana van den Houtgoor.

Uit dit huwelijk:

IX-j : Bernardus Jacobus Brabers, dienstknecht, dagloner en arbeider, gedoopt te Etten op 3 november 1795 (RK), overleden te Etten-Leur op 29 november 1871, zoon van Jacobus Cornelisse Brabers (VIII-q) en Anna Maria Bernardusse Gulden.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 7 mei 1826 met Petronilla Franken, dienstmeid, dagloonster en arbeidster, gedoopt te Etten op 18 juni 1804 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus den Hollander en Helena van der Locht), overleden te Etten-Leur op 8 juni 1846, dochter van Adrianus Jacobus Franken en Anna Maria de Pijper.

Uit dit huwelijk:

IX-k : Joannes Brabers, dienstknecht, dagloner, arbeider en bouwknecht, gedoopt te Etten op 26 juni 1799 (RK), overleden te Etten-Leur op 14 augustus 1851, zoon van Jacobus Cornelisse Brabers (VIII-q) en Anna Maria Bernardusse Gulden.

zijn signalement (nationale militie) van 1818 luidt: lengte 1.67m, breed aangezigt, smal voorhoofd, grijze ogen, gewone neus en mond, ronde kin, lichtbruin haar en wenkbrauwen, kan niet schrijven, merkbare kentekenen: een weinig pokdalig.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 8 mei 1825 met Adriana Maria Horst, arbeidster en dagloonster, gedoopt te Etten op 21 september 1791 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Adriani Horst en Maria Horst), overleden te Etten tussen 1871 en 1891, dochter van Adriaan Cornelisse Horst en Adriana Adriani Hopstaken.
(Zij was weduwe van Marijn Hendrickx, arbeider, geboren rond 1793, overleden te Etten-Leur op 17 maart 1824.)

Uit dit huwelijk:

X-a : Joannes Brabers, winkelier, kleermaker en lid van de gemeenteraad, geboren te Zevenbergen op 27 juni 1828, overleden aldaar op 3 oktober 1886, zoon van Joannes Brabers (IX-a) en Maria Mol.

Hij is getrouwd te Zevenbergen op 10 juli 1867 met Martyna van der Veken, geboren te Zevenbergen op 4 april 1847, overleden aldaar op 26 juni 1914, dochter van Pieter van der Veken en Antonia Maria van Breugel.

Uit dit huwelijk:

X-b : Antonie Brabers, timmerman, geboren te Zevenbergen op 9 maart 1822, overleden aldaar op 2 juli 1904, zoon van Wilhelmus "Willem" Brabers (IX-b) en Adriana Notenboom.

zijn signalement (nationale militie) in 1841 luidt: lengte 1.715m, ovaal aangezigt, rond voorhoofd, blaauwe oogen, gewone neus en mond, ronde kin, ligtbruin haar en wenkbrauwen, gene merkbare teekenen, tek. met A. Brabers

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 24 september 1849 met Maria Catharina Reynaars, particuliere en naaister, geboren te Etten-Leur op 19 april 1825, overleden na 1886, dochter van Pieter Reynaars en Elisabeth Hendrickx.

Uit dit huwelijk:

X-c : Pieternella Brabers, geboren te Zevenbergen op 7 september 1823, overleden aldaar op 24 augustus 1916, dochter van Wilhelmus "Willem" Brabers (IX-b) en Adriana Notenboom.

Zij is getrouwd te Zevenbergen op 7 mei 1846 met Adrianus Petrus Rijnaars, pettenmaker, geboren te Etten op 25 mei 1823, overleden tussen 1852 en 1916, zoon van Pieter Reynaars en Elisabeth Hendrickx.

Uit dit huwelijk:

X-d : Catharina Brabers, arbeidster, geboren te Etten-Leur op 21 februari 1820, overleden aldaar op 28 oktober 1869, dochter van Willem Brabers (IX-d) en Johanna Oonincx.

Zij is getrouwd te Etten-Leur op 6 september 1860 met Cornelis Lauwen, arbeider, gedoopt te Sprundel op 22 september 1805 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Lauwen en Jacoba van Beers), overleden na 1869, zoon van Petrus Marijnisse Lauwen en Petronilla van Beers.
(Hij is eerder getrouwd te Etten op 15 februari 1829 met Anna van der Borst, gedoopt te Etten op 7 november 1803, overleden aldaar op 22 december 1829. Hij is eerder getrouwd te Etten op 26 september 1830 met Maria Lambregts, gedoopt op 6 september 1799, overleden te Etten op 15 april 1860.)

Uit dit huwelijk:

X-e : Marijn Brabers, dienstknecht en arbeider, geboren te Etten-Leur op 8 maart 1821, overleden aldaar op 18 februari 1855, zoon van Willem Brabers (IX-d) en Johanna Oonincx.

zijn signalement (nationale militie) in 1840 luidt: lengte 1.605m, ovaal aangezigt, hoog voorhoofd, grijze oogen, gewone neus, gewone mond, spitse kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare teekenen, kan niet schrijven.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 27 april 1845 met Catharina Gommeren, arbeidster, geboren te Etten-Leur op 29 juli 1824, overleden aldaar op 5 februari 1892, dochter van Gerardus Gommeren en Johanna Catharina Rosu.
(Zij was later gehuwd met Jan van Meer, overleden voor 1892.)

Uit dit huwelijk:

X-f : Jan Brabers, dienstknecht te Oudenbosch en arbeider, geboren te Etten-Leur op 12 december 1822, overleden te Hoeven op 27 april 1891, zoon van Willem Brabers (IX-d) en Johanna Oonincx.

Hij is getrouwd te Hoeven op 9 juli 1866 met Willemeyna Broos, winkelierster, geboren te Hoeven op 23 november 1828, overleden voor 1891, dochter van Mattijs Broos en Adriana Verbregt.

Uit dit huwelijk:

X-g : Antony Brabers, dienstknecht, landbouwer en arbeider, geboren te Etten-Leur op 19 mei 1825, overleden aldaar op 30 december 1891, zoon van Willem Brabers (IX-d) en Johanna Oonincx.

Hij heeft 5 jaar gediend bij het 1e regiment Infanterie (1844).

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 10 mei 1860 met Joanna van der Heyden, landbouwster en arbeidster, geboren te Etten-Leur op 9 november 1831, overleden aldaar op 2 maart 1868, dochter van Jacobus van der Heyden en Maria Catharina Mees.

Uit dit huwelijk:

X-h : Anna (Maria) Brabers, dienstmeid en arbeidster, geboren te Etten-Leur op 24 september 1828, overleden aldaar op 9 januari 1892, dochter van Willem Brabers (IX-d) en Johanna Oonincx.

Zij is getrouwd te Etten-Leur op 11 augustus 1864 met Marijn Bruyns, arbeider, geboren te Etten rond 1831, overleden na 1892, zoon van Adrianus Bruyns en Anna van Reyen.

Uit dit huwelijk:

X-i : Willem Brabers, landbouwer en arbeider, geboren te Etten-Leur op 29 juni 1831, overleden aldaar op 9 januari 1898, zoon van Willem Brabers (IX-d) en Johanna Oonincx.

Hij is getrouwd te Hoeven op 9 april 1864 met Stoffelina Tijs, arbeidster, geboren te Hoeven op 30 januari 1831, overleden voor 1898, dochter van Jacobus Thijs en Margrita van Vlimmeren.

Uit dit huwelijk:

X-j : Christiaan Brabers, arbeider, geboren te Etten-Leur op 9 mei 1820, overleden te Hoeven op 8 november 1892, zoon van Nicolaas Brabers (IX-e) en Johanna Takx.

Hij is uit hoofde van lichaamsgebreken vrijgesteld van de nationale militie.

Hij is getrouwd te Hoeven op 26 juli 1857 met Maria Koevoets, arbeidster, geboren te Hoeven op 21 juli 1820, overleden aldaar op 25 februari 1894, dochter van Johannes "Jan" Koevoets en Adriana de Jongh.

Uit dit huwelijk:

X-k : Willem Brabers, arbeider en werkman, geboren te Etten-Leur op 3 december 1825, overleden te Standdaarbuiten op 10 maart 1874, zoon van Nicolaas Brabers (IX-e) en Johanna Takx.

Hij is getrouwd te Standdaarbuiten op 1 februari 1858 met Cornelia van Dooren, arbeidster, geboren te Standdaarbuiten op 31 december 1824, overleden aldaar op 1 april 1887, dochter van Francus van Dooren en Dingena van Geloof.

Uit dit huwelijk:

X-l : Antony Brabers, bouwmansknecht en arbeider, geboren te Etten-Leur op 15 december 1828, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 18 mei 1911, zoon van Nicolaas Brabers (IX-e) en Johanna Takx.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 8 november 1857 (1) met Dingena Hack, arbeidster, geboren te Oud en Nieuw Gastel rond 1828, overleden aldaar op 27 november 1870, dochter van Pieter Hack en Catharina Rockx.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 17 april 1871 (2) met Maria Keepers, dienstbode en arbeidster, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 24 oktober 1843, overleden voor 1911, dochter van Jacobus Keepers en Cornelia de Jong.

Uit dit huwelijk:

X-m : Anna Brabers ook genaamd Johanna Brabers, geboren te Etten-Leur op 30 april 1835, overleden te Rucphen op 1 maart 1914, dochter van Nicolaas Brabers (IX-e) en Johanna Takx.

Zij is getrouwd te Etten-Leur op 7 november 1856 met Andries Jaspers, geboren te Etten-Leur rond 1831, overleden te Rucphen op 25 juni 1894, zoon van Gerardus Jaspers en Maria Rockx.

Uit dit huwelijk:

X-n : Jacobus Brabers, arbeider en knecht, geboren te Etten-Leur op 13 januari 1827, overleden te Hoeven op 7 januari 1884, zoon van Bernardus Jacobus Brabers (IX-j) en Petronilla Franken.

Hij heeft 5 jaar gediend bij het 5e regiment Infanterie (lichting 1846).

Hij is getrouwd te Hoeven op 29 mei 1853 met Maria de Rooy, arbeidster, geboren te Hoeven op 2 februari 1828, overleden aldaar op 9 februari 1899, dochter van Martien de Rooy en Anna de Jong.

Uit dit huwelijk:

X-o : Catharina Brabers, arbeidster en dienstmeid te Oudenbosch, geboren te Etten-Leur op 29 december 1838, overleden te Hoeven op 12 december 1894, dochter van Bernardus Jacobus Brabers (IX-j) en Petronilla Franken.

Zij is getrouwd te Etten-Leur op 8 mei 1871 met Cornelis Martens, arbeider, geboren te Hoeven op 8 september 1842, overleden aldaar op 3 oktober 1909, zoon van Adriaan Martens en Maria Cornelia Meyers.

Uit dit huwelijk:

X-p : Johanna Brabers, geboren te Etten-Leur op 11 oktober 1844, overleden te Etten en Leur op 5 november 1912, dochter van Bernardus Jacobus Brabers (IX-j) en Petronilla Franken.

Zij is getrouwd te Hoeven op 14 januari 1889 met Cornelis Neven, geboren rond 1843, overleden na 1912, zoon van Cornelis Neven en Catharina Bruijns.

Uit dit huwelijk:

X-q : Jacoba Brabers, geboren te Etten-Leur op 20 november 1825, overleden te Princenhage (NB) op 7 januari 1903, dochter van Joannes Brabers (IX-k) en Adriana Maria Horst.

Zij was gehuwd met Antonie Machielsen, overleden voor 1903.

Uit dit huwelijk:

X-r : Maria Brabers, arbeidster, geboren te Etten-Leur op 17 oktober 1829, overleden aldaar op 15 september 1853, dochter van Joannes Brabers (IX-k) en Adriana Maria Horst.

Zij is getrouwd te Etten-Leur op 16 mei 1852 met Jacobus van Meer, arbeider, geboren te Etten-Leur op 22 september 1822, overleden na 1853, zoon van Franciscus van Meer en Adriana de Hoon.

Hij heeft 5 jaar gediend bij het 3e regiment Artillerie (lichting 1841).

Uit dit huwelijk:

X-s : Joanna Brabers, arbeidster en landbouwster, geboren te Etten-Leur op 26 februari 1832, overleden aldaar op 22 juni 1893, dochter van Joannes Brabers (IX-k) en Adriana Maria Horst.

Haar kinderen van een onbekende man:

Zij is getrouwd te Etten-Leur op 3 december 1860 (2) met Johannes van Hal, arbeider, geboren te Hoeven op 9 augustus 1826, overleden te Haarlem op 13 juli 1866, zoon van Gerard van Hal en Johanna Parmon.
(Hij was weduwnaar van Petronella Lambregts, overleden te Hoeven op 16 juli 1858.)

Zij is getrouwd te Etten-Leur op 24 augustus 1871 (3) met Pieter Wagemakers, arbeider en landbouwer, geboren te Etten-Leur op 6 januari 1836, overleden na 1897, zoon van Jan Wagemakers en Joanna van Geenhoven.

Hij heeft gediend voor de nationale militie van 1855 tot 1860.
(Hij was weduwnaar van Poulina Hopstaken, overleden te Etten op 3 juni 1871. Hij is later getrouwd te Rucphen op 8 mei 1897 met Petronella Vergauwen, landbouwster, geboren te Loenhout (B) rond 1848, dochter van Adrianus Vergauwen en Maria Catharina Jochems. (Zij was weduwe van Cornelis van den Broek. Zij was weduwe van Antonius Aarts, overleden voor mei 1897.))

Uit dit huwelijk:

X-t : Marijn Brabers, arbeider, geboren te Etten-Leur op 11 januari 1835, overleden aldaar op 16 augustus 1902, zoon van Joannes Brabers (IX-k) en Adriana Maria Horst.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 3 mei 1866 met Anna Catharina Suykerbuyk, dienstmeid en arbeidster, geboren te Rucphen en Sprundel op 14 februari 1840, overleden na 1902, dochter van Francus Suykerbuyk en Dingena de Jong.

Uit dit huwelijk:

XIV-o : Annetta Maria Wilhelmina "Annemiek" Brabers, geboren te Oudenbosch op 8 februari 1967, dochter van Marinus Johannes Brabers (XIII-v) en Cornelia Martina Elisabeth Neunen.
Zij is gehuwd met (en gescheiden oktober 2009 van) Mart Roepen.

Uit dit huwelijk:
1 : Theodora Cornelia Maria "Linda" Roepen, geboren te Roosendaal op 2 december 1991.
2 : Remco Marinus Bernardus Johannes Roepen, geboren te Oudenbosch op 24 mei 1993.


 

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.
Samensteller: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)
homepage: www.den-braber.nl